English version of this page
Avsluttet prosjekt

Social media and the new public sphere: consequences for citizenship and democracy

Prosjektperiode 2010 - 2013
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 413.093
Prosjektleder Bernard Enjolras

Prosjektet undersøkte hvordan sosiale medier som Facebook, YouTube og Twitter påvirker og endrer det offentlige rom og hvilke konsekvenser dette kan ha for borgerne og demokratiet.

Moderne teknologi åpner for nye sosiale handlingsmønstre gjennom reduserte transaksjonskostnader knyttet til produksjon og publisering av informasjon og ved tilgengeliggjøring av koordineringsverktøy. Måten institusjoner og individer benytter seg av sosiale medier på vil inngå som en viktig del av analysen. Prosjektet fokuserer på interaksjonen mellom de nye mulighetene denne teknologien åpner for og de sosiale handlingsmønstrene som formes ved bruken av denne. Antagelsen er at denne interaksjonen skaper nye muligheter både på individ- og gruppenivå, samtidig som institusjoner vil forsøke å tilpasse seg det nye teknologiske landskapet med det formål å styrke sin innflytelse og posisjon. Prosjektet vil derfor belyse hvordan både institusjoner og ikke-institusjonelle aktører bruker sosiale medier strategisk.

Effekten av den samlede effekten av dette på demokratiske institusjoner og prosesser vil bli evaluert. Begrepet offentlig sfære vil belyse hvordan teknologiske strukturer, institusjonell posisjonering og individuell deltagelse samhandler og skaper nye deltagelsesformer og demokratiske påvirkningskanaler. Legger sosiale medier til rette for at flere aktører enn tidligere kan delta i samfunnsdebatten, eller forsterker de allerede eksisterende mønstre og kanaler for påvirkning?

Borgernes deltagelse og påvirkning i det offentlige rom vil bli undersøkt ved hjelp av spørreundersøkelser innenfor utvalgte politiske underområder representert ved ulike organisasjoner og institusjoner, og innenfor spesifikke grupper som for eksempel minoriteter.

Prosjektet har en teknologisk komponent – identifisering av nettverksstrukturer. Denne skal bidra til utviklingen av nye analyse- og fortolkningsverktøy for å studere interaksjonen mellom sosiale handlingsmønstre og en digital nettverksstruktur, noe som vil fungere som en brobygger mellom teknologi og samfunnsforskningen.

Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan sosiale medier endrer det offentlige rom. Viktige spørsmål vil blant annet være:

  •  Endrer sosiale medier premissene for makt og påvirkning mellom aktører, og spesielt mellom borgere og institusjoner?
  •  Endrer sosiale medier grensene mellom det private og det offentlige rom; politikk og marked; det nasjonale og transnasjonale; og mellom ulike sosiale identiteter?
  •  Medvirker sosiale medier til en fragmentering av det offentlige rom?Bidrar sosiale medier til å endre strategiene til institusjoner som politiske partier, kommuner, medier og frivillige organisasjoner

Institutt for samfunnsforskning vil lede prosjektet. I tillegg vil forskere fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Uni Rokkansenteret i Bergen og Microsoft Fast være involvert i konsortium. Også internasjonale institutter deltar i prosjektet: Linköpings Universitet, Copenhagen Business School, Aalborgs Universitet, franske Nancy Université og britiske University of Salford.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Hilde Lidén Forsker I Dr. polit. 951 23 660 hilde.liden@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Kristin Strømsnes Professor og forsker I Dr. polit Kristin.Stromsnes@uib.no
Dag Wollebæk Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no
Ingrid Dahlen Rogstad
Emneord: Medier og offentlighet, Valg og demokrati
Publisert 24. aug. 2017 11:28 - Sist endret 3. feb. 2020 07:29