Avsluttet prosjekt

Slutten på partidemokratiet?

Prosjektperiode 2000 - 2002
Oppdragsgiver Maktutredningen; Norges forskningsråd; Universitetet i Oslo
Prosjektnr. 414.034

Tradisjonelt har de politiske partiene spilt en sentral rolle som koplere både av ulike nivåer og av ulike sfærer innen det demokratiske system; dels ved å frembringe politiske alternativer ved valg, dels ved å rekruttere og skolere politiske eliter og ikke minst ved å gi politisk interesserte en arena for å lære og fremme sine politiske standpunkter. Mange har imidlertid stilt spørsmål ved partienes evne til å utføre denne oppgaven. Teser om «partienes krise», eller mer spesifikt krise for partiene som medlemsorganisasjoner, er blitt framsatt. Prosjektet tar sikte på å granske påstanden om «partikrise» gjennom empiriske undersøkelser på to nivåer i partiene. Vi gjennomfører en spørreskjemaundersøkelse med partienes landsmøtedelegater og et representativt utvalg partimedlemmer. Dermed blir det mulig å sammenligne ulike skikt i partiene, både med hensyn til faktisk aktivitet og oppfatninger om partidemokratiet. Videre står tidsdimensjonen sentralt: Resultatene skal sammenlignes med tidligere undersøkelser, med sikte på å kartlegge hvordan partienes rolle har utviklet seg over tid. Prosjektet er tilknyttet Makt- og demokratiutredningen.

Deltakere

Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:18 - Sist endret 19. juni 2017 00:59