English version of this page
Avsluttet prosjekt

Sivilsamfunnsdeltakelse og folkehelse

Prosjektperiode 2016 - 2017
Oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet
Prosjektnr. 10023.13

I dette prosjektet tilnærmer vi oss sammenhengen mellom organisasjonsliv, helse og livskvalitet parallelt på individuelt og kontekstuelt nivå. Prosjektets hovedfokus vil være rettet mot forhold som egenrapportert livskvalitet, tilfredshet med livet, ulike mål på lykke og selvrapportert helse.

1. Det er ubestridt at de som er aktive i organisasjoner gjennomgående har bedre helse og uttrykker større tilfredshet med livet (jmf. Wollebæk & Arnesen 2012). Men er det organisasjonsaktiviteten som forårsaker gunstige utfall, eller er det snakk om seleksjonseffekter- at personer med høy livskvalitet og god helse har større sannsynlighet for å søke seg til organisasjonsaktivitet? Aktivitet og livskvalitet/helse kan også være gjensidig forsterkende (Thoits og Hewitt 2001). Gunstige effekter av sosiale relasjoner kan også motvirke virkninger av omfattende krav og mulig overbelastning.

For å møte de nevnte utfordringene vil vi benytte oss av longitudinelle data (paneldata) med flerdimensjonale indikatorer som åpner for ikke-lineære sammenhenger. Analysene vil baseres på NorLAG-materiale, der enkeltindivider intervjues på to tidspunkt (2002-3 og 2007-8), og Frivillighetspanelet.

2. Omfanget av organisasjonsmedlemskap er en mye brukt indikator på sosial kapital, som også har vist seg å korrelere meget sterkt med sosial tillit på aggregert nivå. I prosjektet vil vi også se på variasjon mellom lokalsamfunn i Norge. Siden Norge er et samfunn med høy sosial kapital sammenlignet med andre land, er dette en svært krevende test av sammenhengen mellom kontekstuell sosial kapital, folkehelse og livskvalitet. Analysen vil derfor være av potensielt stor teoretisk interesse.

Utgangspunktet for disse analysene er DIFIs Innbyggerundersøkelse fra 2010 og 2013. Til sammen innholder disse 35 000 svar som er koblet til kommune. For å generere mål på organisasjonslivets styrke på bydelsnivå, benyttes en surveyundersøkelse fra 2014 gjennomført av det VAM-finansierte prosjektet Support for the Affluent Welfare State.

Deltakere

Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Bjarte Folkestad

Publikasjoner

Fladmoe, Audun & Folkestad, Bjarte (2017). Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-6. 

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 22. des. 2017 09:31