English version of this page
Avsluttet prosjekt

Samspill mellom sivilsamfunn og andre samfunnsaktører (governance)

Prosjektperiode 2014 - 2017
Oppdragsgiver Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10023.2

Dette prosjektet skal belyse to spørsmål. For det første skal vi undersøke nye samarbeidsformer mellom frivillig sektor og andre aktører. For det andre hvilken betydning nye former for samspill har for de ulike aktørene som er involvert. Spørsmålene vil bli besvart gjennom to delprosjekter:  

  1. Samhandling mellom frivillig sektor og offentlig sektor. 

  2. Samhandling mellom frivillig sektor og privat sektor.

Prosjektene vil i hovedsak gjennomføres som casestudier med innsamling av kvalitativt datamateriale og dokumentanalyse, og som komparasjoner både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.  

Deltakere

Publikasjoner

Ervik, Rune & Lindén, Tord Skogedal (2017). Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-8.

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 22. des. 2017 14:00