English version of this page
Pågående prosjekt

Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter

Prosjektets formål er å gi kunnskap om sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter.

Prosjektperiode Juni 2020 - desember 2021
Oppdragsgiver IMDi
Prosjektnr. 10507
Prosjektleder Janis Umblijs
Mange mennesker

Prosjekt bakgrunn – mangfold i arbeidslivet

Etnisk mangfold har fått økt oppmerksomhet både i en norsk og internasjonal sammenheng. Næringslivets og organisasjoners evne til å håndtere mangfold blant sine arbeidstakere er blitt en helt sentral betingelse for et inkluderende arbeidsliv. Et mangfoldig arbeidsmarked er også ansett som en vei til å stimulere produktivitet og innovasjon.

Internasjonal forskning har vist at det er en sammenheng mellom etnisk mangfold og finansiell lønnsomhet – virksomheter som har etniske minoriteter i ledelsen har bedre inntjening og avkastning enn virksomheter som ikke har et slikt etnisk mangfold. Vi vet derimot lite om slike sammenhenger i en norsk kontekst.

Prosjekt formål – etnisk mangfolk og lønnsomhet?

Prosjektets formål er å gi kunnskap om sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes med å nyttiggjøre seg av mangfold? Og hvilke faktorer begrenser forutsetningene for mangfold og potensialet for lønnsomhet?  Prosjektet består av tre deler:

  1. litteraturgjennomgang
  2. registerdataanalyser
  3. intervjuer med arbeidsgivere og HR- ledere.

Kunnskapen fra prosjektet skal gi myndighetene og organisasjoner et grunnlag for å utvikle tiltak og tjenester rettet mot arbeidsgivere som skal styrke mangfoldet og mangfoldsarbeidet i sine virksomheter

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Julia Orupabo Forsker II Ph.d. 976 66 787 julia.orupabo@samfunnsforskning.no
Janis Umblijs Forsker II Ph.d. 925 27 810 janis.umblijs@samfunnsforskning.no
Ida Drange (Oslo Met)
Emneord: Arbeid, Velferd, Migrasjon
Publisert 26. jan. 2021 14:11 - Sist endret 26. jan. 2021 14:33