English version of this page
Avsluttet prosjekt

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging

Prosjektperiode Januar 2017 - juni 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10159
Prosjektleder Jo Saglie

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet handler om ulik grad av tilknytning til det samiske samfunnet og det samiske politiske systemet i Norge og Sverige: Hvem er «innenfor» og «utenfor»? I hvilken grad trekkes det grenser mellom dem som inkluderes i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor?

Hovedtema 1

Et hovedtema er folk med samisk tilknytning som ikke har skrevet seg inn i sametingenes valgmanntall, eller ikke oppfyller kriteriene til å gjøre det. Da sametingene ble etablert, måtte man avklare hvem som har rett til å skrive seg inn i manntallet og delta i samisk politikk, og dermed også hvem som ikke har det. Vi skal gjennomføre kvalitative intervjuer og studere medieinnhold. Slik vil vi studere holdninger til dette spørsmålet i det offentlige samiske ordskiftet, blant de ikke-innmeldte samene selv, og blant politiske aktører.

Hovedtema 2

Et annet hovedtema er ulik grad av samisk tilknytning blant den manntallsførte delen av den samiske befolkningen. Dette gjøres ved hjelp av kvantitative velgerundersøkelser. Vi spør i hvilken grad økende urbanisering fører til svakere tilknytning til det samiske, og til konflikter mellom «bysamer» og samer i de tradisjonelle bosettingsområdene.

Hovedtema 3

Et tredje hovedtema er hva som regnes som samisk og ikke-samisk i samisk politikkutforming, som i økende grad bygger på statistikk. Ved hjelp av kvalitative intervjuer og dokumentstudier vil vi kartlegge hvordan samisk statistikk brukes i politikkutformingen, og hvordan grensene mellom «innenfor» og «utenfor» trekkes i samisk statistikk.

Tilnærming

Gjennom hele prosjektet vil vi sammenligne Norge og Sverige. Til tross for at Norge og Sverige på mange måter ligner hverandre, er det store forskjeller i de to statenes samepolitikk, og i de to sametingenes lovgrunnlag og utforming. Det er også forskjeller mellom landene når det gjelder sametingsvelgernes forhold til Sametinget og til staten.

Se også:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Torunn Pettersen (Sámi allaskuvla)
Mikkel Berg-Nordlie (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Per Selle (Universitetet i Bergen)
Kristin Strømsnes (Universitetet i Bergen)
Stefan Dahlberg (Göteborgs universitet)
Ulf Mörkenstam (Stockholms universitet)
Ragnhild Nilsson (Stockholms universitet)

Publikasjoner

 • Berg-Nordlie, Mikkel (2021). ‘Sámi in the Heart’: Kinship, Culture, and Community as Foundations for Indigenous Sámi Identity in Norway. Ethnopolitics. doi: 10.1080/17449057.2021.1932116.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (2021). De uregistrerte. Mennesker med samisk tilknytning utenfor Sametingets valgmanntall. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 67–100. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.137.ch3.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie & Strømsnes, Kristin (2020). Urbanization of the Sámi electorate: An emerging dividing line within modern Sámi politics? Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(2), s. 101–123. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-02-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf & Bergh, Johannes (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics. 26(2), s. 105–125. doi: 10.1080/13537113.2020.1754555. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg-Nordlie, Mikkel (2020). Samisk nok? Hva er det å være same og hvem burde stå i Sametingets valgmanntall?
 • Pettersen, Torunn (2020). Tall for grenser: Variasjoner i samisk tilstedeværelse i offisiell statistikk – og i samisk politikk?
 • Strømsnes, Kristin (2020). Velgere på flyttefot. By og land i den moderne samepolitikken.
 • Berg-Nordlie, Mikkel (2019). Norwegian Academia and the Colonization of Sápmi.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Olsen, Torjer Andreas (2019). Derfor gikk det veldig galt i Selbu. Adresseavisen.
 • Berg-Nordlie, Mikkel (2019). Samehets - utvidet foredrag.
 • Pettersen, Torunn (2019). Glimt fra tematikken samisk statistikk de siste femti år.
 • Berg-Nordlie, Mikkel (2019). Samehets.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2019). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Olsen, Torjer Andreas (2019). Anstendighet i ordskiftet om og med EDL. Nordlys.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Olsen, Torjer Andreas (2019). EDL og jakta på «Samelandsbevegelsen». Nordlys.
 • Eira, Berit Marie Lise & Berg-Nordlie, Mikkel (2018). Dutket sin geat eai beasa jienastit sámediggeválggain. [Avis]. Ávvir.
 • Larsen, Hanne; Berg-Nordlie, Mikkel & Josefsen, Eva (2018). Leter etter samer i randsonen. [Avis]. Altaposten.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2018). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie & Strømsnes, Kristin (2018). Politiske rettigheter på vandring. Urbanisering av moderne urfolkspolitikk.
 • Renå, Anne Siri & Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Jakten på en sjøsamisk identitet. [Fagblad]. LO-Aktuelt.
 • Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Den samiske medborgeren: politisk sterk eller svak? Nordnorsk Debatt.
 • Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Raajah - Public Debate on Sámi Electoral Roll Access and Sámi Definitions.
 • Strømsnes, Kristin (2017). Er en urbanisering av den moderne urfolkspolitikken mulig?
 • Semb, Anne Julie & Strømsnes, Kristin (2017). Is urbanization of modern indigenous politics possible?

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 14. des. 2016 10:54 - Sist endret 10. jan. 2020 14:59