English version of this page
Pågående prosjekt

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging

Prosjektperiode Januar 2017 - juni 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10159
Prosjektleder Jo Saglie

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet handler om ulik grad av tilknytning til det samiske samfunnet og det samiske politiske systemet i Norge og Sverige: Hvem er «innenfor» og «utenfor»? I hvilken grad trekkes det grenser mellom dem som inkluderes i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor?

Hovedtema 1

Et hovedtema er folk med samisk tilknytning som ikke har skrevet seg inn i sametingenes valgmanntall, eller ikke oppfyller kriteriene til å gjøre det. Da sametingene ble etablert, måtte man avklare hvem som har rett til å skrive seg inn i manntallet og delta i samisk politikk, og dermed også hvem som ikke har det. Vi skal gjennomføre kvalitative intervjuer og studere medieinnhold. Slik vil vi studere holdninger til dette spørsmålet i det offentlige samiske ordskiftet, blant de ikke-innmeldte samene selv, og blant politiske aktører.

Hovedtema 2

Et annet hovedtema er ulik grad av samisk tilknytning blant den manntallsførte delen av den samiske befolkningen. Dette gjøres ved hjelp av kvantitative velgerundersøkelser. Vi spør i hvilken grad økende urbanisering fører til svakere tilknytning til det samiske, og til konflikter mellom «bysamer» og samer i de tradisjonelle bosettingsområdene.

Hovedtema 3

Et tredje hovedtema er hva som regnes som samisk og ikke-samisk i samisk politikkutforming, som i økende grad bygger på statistikk. Ved hjelp av kvalitative intervjuer og dokumentstudier vil vi kartlegge hvordan samisk statistikk brukes i politikkutformingen, og hvordan grensene mellom «innenfor» og «utenfor» trekkes i samisk statistikk.

Tilnærming

Gjennom hele prosjektet vil vi sammenligne Norge og Sverige. Til tross for at Norge og Sverige på mange måter ligner hverandre, er det store forskjeller i de to statenes samepolitikk, og i de to sametingenes lovgrunnlag og utforming. Det er også forskjeller mellom landene når det gjelder sametingsvelgernes forhold til Sametinget og til staten.

Se også:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forsker II Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Kristin Strømsnes (Universitetet i Bergen)
Per Selle (Universitetet i Bergen)
Ragnhild Nilsson (Stockholms universitet)
Ulf Mörkenstam (Stockholms universitet)
Mikkel Berg-Nordlie (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Torunn Pettersen (Sámi allaskuvla)
Stefan Dahlberg (Göteborgs universitet)

Publikasjoner

  • Per Selle; Anne Julie Semb & Kristin Strømsnes (2018). Politiske rettigheter på vandring. Urbanisering av moderne urfolkspolitikk.
  • Anne Julie Semb & Kristin Strømsnes (2017). Is urbanization of modern indigenous politics possible?.
  • Kristin Strømsnes (2017). Er en urbanisering av den moderne urfolkspolitikken mulig?.
  •  (2017). Raajah - Public Debate on Sámi Electoral Roll Access and Sámi Definitions.
  •  (2017). Jakten på en sjøsamisk identitet.
  • Mikkel Berg-Nordlie (2017). Den samiske medborgeren: politisk sterk eller svak?. NordNorsk debatt.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 14. des. 2016 10:54 - Sist endret 19. juni 2017 00:58