English version of this page
Avsluttet prosjekt

Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU

Prosjektperiode 2006 - 2006
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 415.028

Asylfeltet er i rask endring i Europa. Det pågår en prosess der EU landenes politikk og lovgivning på dette området skal samkjøres. Målsettingen er å ha en et felles asylsystem (Common European Asylum System) på bena innen år 2010. Gjennom en serie med direktiver innføres et sett med mininormer som alle landene må forholde seg til. Gjennom disse ønsker man å sikre en byrdefordeling mellom landene, men også å sikre asylsøkernes individuelle rettigheter.

Norge er en del av Europa, men ikke av Unionen. Likefullt er vi formelt bundet opp til EU gjennom Schengen samarbeidet og Dublin avtalene. Dette medfører at norske myndigheter må følge med på utviklingen i EUs medlemsland. Arbeidet som pågår i retning av en felles EU lovgivning og politikk på dette området vil imidlertid også virke inn på Norge på andre måter. Det kan for eksempel være viktig for Norge å ikke føre en for avvikende politikk i forhold til nabolandene og Unionen forøvrig.

I denne studien ser vi på hvordan norsk lovgiving og praksis står i forhold til utviklingen i Unioen på et underområdet. Vi ser på EUs direktiv som regulerer forholdene for asylsøkere under mottaksperioden. Vi spør: Hvordan er forholdene i medlemslandene? Er dette direktivet innført i landenes lovgivning og praksis i tråd med forventningene? Hva er situasjonen på dette feltet i Norge sammenlignet med EU-landene?

De komparative elementene i denne studien er basert på en bred undersøkelse av 23 medlemsland. Denne er gjennomført av "Odysseus Academic Network of Lawyers" i Bryssel. Vevstad og Brekke har også deltatt i denne studien.

Vevstad er jurist og ekspert på asylrett i Norge og EU. Brekke er sosiolog og har blant annet studert asylpolitikk i Norge og Norden. Denne tofaglige bakgrunnen inspirerer til nye blikk på både lovgivning og praksis innenfor asylfeltet.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:04 - Sist endret 19. juni 2017 00:59