English version of this page
Avsluttet prosjekt

Rammebetingelser og ringvirkninger av velferdsmiks

En sammenlignende analyse av politikkutforming, offentlig diskurs og servicekvalitet.

Prosjektperiode 2015 - 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10108 / NFR: 248189
Prosjektleder Karl Henrik Sivesind

Prosjektbakgrunn

Velferdssystemenes grunnplanke er å sikre tilgang til vesentlige tjenester innen helse, omsorg og utdanning for hele befolkningen. Veiene til dette målet er imidlertid mange, og et sentralt spørsmål er om tjenestene utføres av det offentlige, ideelle eller kommersielle. De tre typene aktører har potensial for å være gode på forskjellige måter. Blandingsforholdet mellom de forskjellige aktørene, velferdsmiksen, er derfor avgjørende for kvaliteten på tilbudet til befolkningen.

Befolkningen blir stadig mer sammensatt og har høyere forventninger. Det er utfordrende for tilbyderne å gi tjenester til en befolkning med økende kulturelle, religiøse og økonomiske forskjeller. En mulig måte å håndtere dette på er å legge til rette for at befolkningen får utøve et aktivt medborgerskap med mulighet til å påvirke innhold og form på tjenestene.

I tillegg må statene mobilisere samfunnets ressurser best mulig for at flest mulig skal få gode nok tjenester. Dette innebærer å nyttiggjøre seg potensialet i sivilsamfunn, lokalsamfunn og hos enkeltpersoner. Et virkemiddel for å løse dette er å bruke velferdsmiksen til å skape en blanding av leverandører som best fremmer aktivt medborgerskap.

Prosjekttilnærming

Dette er bakteppet når vi i dette prosjektet undersøker:

 1. Hvordan endrer velferdsmiksen i Europa seg? Dette gjøres med utgangspunkt i erfaringene i henholdsvis Norge med en skandinavisk velferdsmodell, Tyskland med en korporatistisk og Storbritannia med en liberal velferdsmodell.
 2. Nytt EU-direktiv for offentlige anskaffelser skal implementeres i EU og EØS-land i 2016, hvilke handlingsrom gir det? Dette undersøkes ved å sammenligne hvordan de tre landene forholder seg til direktivet.
 3. Hvordan opplever brukerne forskjellene mellom offentlige, kommersielle og ideelle leverandører? Dette undersøkes gjennom spørreundersøkelser til brukere i norske kommuner.

Mer informasjon:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Beyer Forsker II, bistilling Ph.d. 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Karl Henrik Sivesind Forsker I Dr. polit. 997 06 127 karl.henrik.sivesind@samfunnsforskning.no
Håkon Solbu Trætteberg Forsker II Ph.d. 920 54 308 h.s.tratteberg@samfunnsforskning.no
Annette Zimmer (the University of Münster)
Joachim Benedikt Pahl (the University of Münster)
Jeremy Kendall (the University of Kent)
Nadia Brookes (the University of Kent)

Publikasjoner

 • Segaard, Signe Bock (2022). Political changemakers in Norway: The strategies and political ideas of welfare providers. Acta Sociologica. s. 1–17. doi: 10.1177/00016993221088785.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2022). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway. Journal of Educational Administration & History. doi: 10.1080/00220620.2022.2081135. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 31(1), s. 153–167. doi: 10.1007/s11266-019-00169-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2020). Does educational inequality predict exercise of users' choice? Survey evidence from domiciliary care services among elderly in Oslo, Norway. Social Policy & Administration. doi: 10.1111/spol.12589. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2020). What Shapes National Responses to EU Public Procurement Policy? The Case of Health and Social Services in Norway, Germany and England. Scandinavian Journal of Public Administration. 24(1), s. 25–48. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Joachim Benedikt, Pahl (2019). Tre tolkningar av EU-direktivet om offentlig upphandling: Norge, Tyskland och England. I Segnestam Larsson, Ola (Red.), Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg. Idealistas Förlag. s. 53–85.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2018). Stability and Change in Scandinavian Welfare: The Nonprofit Sector as a Buffer against For-Profit Expansion. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. s. 273–295. doi: 10.1515/9783110634082-014.
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2018). Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society. 14(4), s. 292–310. doi: 10.1080/17448689.2018.1518769. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun & Christensen, Dag Arne (2017). Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 261–284. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2021). Active citizenship in public and nonprofit schools – the case of Norway.
 • Sivesind, Karl Henrik (2020). Idéburen välfärd i Norden och Europa. Var sker tillväxt och vilka är de institutionella tillväxtfaktorerna?
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway .
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2019). Ideelle organisasjoner i norsk velferd.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2019). Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Viten.
 • Sivesind, Karl Henrik (2019). Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle.
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Fladmoe, Audun (2018). User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Organized panel: "Third Sector Organizations in Health and Social Care Services in Norway, UK and Germany".
 • Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette & Kendall, Jeremy (2018). Differences in Third Sector Welfare Models in Norway, UK and Germany.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?
 • Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia & Pahl, Joachim Benedikt (2018). Decisive factors for national political discourses on EU policies for public procurement. The conditions for non-profit health and social service providers .
 • Segaard, Signe Bock & Sivesind, Karl Henrik (2018). The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2018). Ideelle aktører i den skandinaviske velferdsmodellen.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Endringer i ideelle velferdsaktørers rolle og politiske rammebetingelser.
 • Sivesind, Karl Henrik (2018). Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Ideelle velferdsaktørers omfang og rolle.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). The role of nonprofit organizations in the modern welfare society.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Hva er en ideell aktør.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Nyere forskning om ideelle organisasjoner.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Velferdskapitalismen. [Avis]. Dag og tid.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). De ideelles handlingsrom og påvirkningsmuligheter i utformingen av ny velferdspolitikk.
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Velferdsstaten i et nordisk lys.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Ideell og snill? Velferd på anbud.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Sivilsamfunnets rolle i et fremtidsperspektiv.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Sivilsamfunn, Velferd
Publisert 7. aug. 2015 09:28 - Sist endret 2. nov. 2020 11:37