Avsluttet prosjekt

Public Policy and the Labour Market Attachment of Different Households

Prosjektperiode 2009 - 2013
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.082

Vårt viktigste overordnede mål er å forklare hva som utløser og hindrer arbeidsmarkedstilknytning for ulike typer husholdninger. Vi vil gjøre dette på ulike nivåer: For det første vil vi analysere politiske prosesser for å belyse hvordan offentlige mål knyttet til velferds- og familiepolitikk dannes.

På hvilke måter utfordrer nye, komplekse familieenheter en velferdspolitikk basert på to-inntektshusholdninger og likestilling? For det andre vil vi analy-sere virkningen av den realiserte politikken, målt ved to viktige eksempler på offentlig familiepolitikk: subsidiert barneomsorgskostnader og betalt permi-sjon. For å forstå variasjonen i arbeidsmarkedstilknytning og samspillet mellom fordelingen av arbeidskraft mellom markedet hjemme, må vi gå inn i husholdningene.

Dette gjør vi på to måter:
i) vil vi analysere forholdet mellom den relative distribusjon av husarbeid og ytelse i arbeidsmarkedet, og
ii) spesielt for innvandrerhusholdninger se nærmere på betydningen av de kjennetegnene ved husholdningene vi mener er spesielt viktige å understreke for denne gruppen. For eksempel hvor viktig er helse, husholdningenes sammensetning, antall og fordeling av barn for innvandrerhusholdninger. Og hva med deres tilknytning til arbeidsmarkedet?

Denne delen vil kombinere kvantitativ og kvalitativ forskning. Intervjuer med forskjellige typer husholdninger vil utdype og utvide forståelsen og me-kanismene bak mønsteret som kan observeres i kvantitative undersøkelser.

Til slutt, for å forstå mer av mangfoldet i arbeidsmarkedstilknyting mellom ulike grupper og ulike typer husholdninger, må vi se på andre forklaringsfaktorer også. Et arbeidsmarked i forandring er en slik faktor. Omorganiseringer, målt ved nedbemanning kan være smertefullt for de som utsettes for dem. I dette prosjektet vil vi analysere effekten av slike hendelser på både innfødtes og innvandreres husholdninger.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 2. sep. 2009 10:01 - Sist endret 19. juni 2017 00:58