Avsluttet prosjekt

Privat nonprofit: Velferdspolitikkens blinde flekk?

Prosjektperiode 2008 - 2008
Oppdragsgiver HSH
Prosjektnr. 413.077

I Norge utføres ca. 6 prosent av årsverkene på velferdsfeltet av organisasjoner som verken er formelt underlagt offentlig styring eller markedsorienterte foretak. Det dreier seg om frivillige organisasjoner, stiftelser og andre ikke-kommersielle organisasjoner. De utfører tjenester innen helse, sosiale tjenester og utdanning, forskning og utredning. I tillegg finner man slike tjenesteytende organisasjoner innen bistand, rettshjelpstjenester, og på kulturfeltet finnes private museer, arkiver, biblioteker og utstillingslokaler. Som i mange andre europeiske land mottar disse tjenesteytende organisasjonene store deler av inntektene fra det offentlige. I Norge mangler vi imidlertid en politisk bevissthet om rammevilkår som ivaretar disse organisasjonenes særpreg, slik at de ikke blir underbruk av det stat og kommuner eller opptrer akkurat som enhver markedsaktør. For noe av poenget med frivillige organisasjoner, stiftelser og andre private nonprofit organisasjoner er vel at de har unikt noe å bidra med til brukerne og samfunnet forøvrig? Eller kunne deres oppgaver likegodt overtas av andre?

Prosjektet skal resultere i en rapport som beskriver omfanget av frivillig sektors sysselsetting innen utdanning og forskning, helse og sosiale tjenester. Dette sees i forhold til den totale sysselsettingen på disse områdene i Norge, og sammenlignes med andre skandinaviske og europeiske land. Dessuten analyseres og sammenlignes inntektene til frivillige organisasjoner på velferdsfeltet fra det offentlige, salg av varer og tjenester og fra private gaver. Dette tallmaterialet baserer seg på Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:30 - Sist endret 19. juni 2017 00:59