Avsluttet prosjekt

Politisk entydighet og sosial differensiering: En komparativ studie av skandinavisk statsfeminisme

Prosjektperiode 2003 - 2004
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.044

Prosjektet analyserer statsfeminismens gjennomslagskraft som teoretisk begrep og politisk holdningsprosjekt.

I en første del av prosjektet studeres likestillingspolitikken som teoretisk og normativt prosjekt, her inngår også empiriske analyser av spenninger i likestillingspolitisk oppslutning mellom elite- og befolkningsutvalg. Som en del av disse analysene sammenlignes norsk og svensk likestillingsdebatt. Analysen viser at det i Sverige har utviklet seg et mer konfronterende og konfliktorientert debattklima om likestillingsspørsmål, mens den norske debatten kan karakteriseres som dominerende harmoni- og konsensusorientert.

En annen sentral innfallsvinkel i prosjektet studerer endringer over tid (1985-2001) i likestillingspolitisk orientering, med vekt på sammenligning langs sentrale gruppekjennetegn. Disse analysene av surveymateriale viser en sterk og økende likestillingsorientering blant kvinner, mens det blant menn er tegn til en økende likestillingsskepsis.

En tredje del av prosjektet er basert på komparative analyser av oppslutningen om likestillingspolitikken i Sverige og Norge. Analysene viser en høy grad av enighet på elitenivå i de to landene. Riktignok er norske elitegrupper i hovedsak sterkere mannsdominert enn de svenske, men når det gjelder oppslutningen om likestillingspolitikken er forskjellene små.

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 23. juni 2008 14:18 - Sist endret 19. juni 2017 00:58