English version of this page
Avsluttet prosjekt

Politikken som arena for integrasjon: Politisk deltakelse og representasjon av innvandrere i Norge

Prosjektperiode 2007 - 2009
Oppdragsgiver Norges forskningsråd; Universitetet i Oslo
Prosjektnr. 414.051

Prosjektet er en studie av politisk deltagelse og representasjon av personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Det er et felt hvor tidligere forskning har dokumentert flere eksempler på det man kan kalle vellykket integrasjon av innvandrere. Tilgangen på nye unike datakilder, samt mangelen på omfattende nasjonal forskning på feltet, indikerer at tiden er moden for et prosjekt av denne typen. Søkelyset settes på norske kommunestyrer og med en særlig vekt på valgene i 2003 og 2007. Den overordnede problemstillingen er: hva forklarer overrepresentasjon og underrepresentasjon av innvandrere generelt, og av ulike etniske grupper mer spesielt? Utgangspunktet er et sosial-kapital-perspektiv hvor hypotesen tilsier at et aktivt organisasjonsmedlemskap bidrar til politisk deltagelse. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for statsvitenskap (ISV) ved Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning (ISF). Videre inngår det som en del av et internasjonalt forskernettverk som har som formål å gjennomføre denne typen studier i en komparativ kontekst. Datagrunnlaget er både kvantitativt og kvalitativt. Statistisk sentralbyrå gjennomfører en utvalgsundersøkelse fra registerdata for å måle valgdeltagelse i ulike grupper. Fra ITselskapet ErgoEphorma innhenter vi data om kandidater til kommunevalget 2007, deres bakgrunn (kjønn, alder, bosted, opphavsland mm), og alle typer resultater fra valget (personstemmer, hvem som blir valgt, listeplassering mm). Vi gjennomfører også en surveyundersøkelse med spørsmål til alle kandidater med innvandrerbakgrunn, fra valgene 2003 og 2007 (791 personer i 2003). Til slutt foretas komparative studier av utvalgte norske kommuner med et bredt tilfang av kvantitative og kvalitative data. Hva forklarer at innvandrere lykkes enkelte steder, men ikke andre?

Deltakere

Johannes Bergh Ph.d. Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 943 88 242 Send e-post
Tor Bjørklund Dr. philos. Tilknyttet forsker 408 99 922 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:08 - Sist endret 19. juni 2017 01:00