English version of this page
Avsluttet prosjekt

Partnerskap for sosial innovasjon: Nye samarbeidsplattformer mellom frivillig, offentlig og privat sektor

Prosjektperiode 2016 - 2017
Oppdragsgiver Kulturdepartementet

Samhandlingsformene mellom kommuner og frivillige finnes i ulike former, de har vært historisk skiftende og de har forskjellig karakter på ulike politikkfelt. Det å skulle kartlegge karakteren av samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor i ulike kommuner er svært komplisert oppgave. I forskningslitteraturen er det vanlig å karakterisere samspillsformene i tre hovedkategorier: økonomisk støtte, interesserepresentasjon og institusjonelt samarbeid (Lorentzen 2010).

I dette prosjektet vil vi belyse nye former for institusjonelt samarbeid mellom særlig offentlig og frivillig sektor, men der også privat sektor kan ha en rolle i form av økonomisk støtte, finansiering av lokaler og stillinger eller deling av kunnskap. Prosjektet vil kartlegge enkelte modeller for nye samspill mellom kommuner og frivillig sektor og belyse enkelte problemstillinger knyttet til dem. Vi spør: 

  • Hva karakteriserer samhandlingen på slike nye plattformer, hvem tar initiativ til etableringen, og hvordan blir de finansiert? 

Prosjektet vil både ha en eksplorerende del og en kartleggingsdel. Vi vil foreta telefonintervjuer med representanter for nye samarbeidsplattformer i et utvalg kommuner, og gjennom intervjuene vil vi gi en beskrivelse av enkelte modeller som er valgt i kommuner og belyse erfaringer fra disse. I tillegg vil vi sende et spørreskjema til ca. 20 kommuner for å samle mer generelle karakteristika av initiativ for etablering av nye samarbeidsplattformer. 

Deltakere

Ivar Eimhjellen Ph.D. Forsker II Send e-post
Jill Loga

Publikasjoner

Eimhjellen, Ivar & Loga, Jill (2017). Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører: Samskaping i nye samarbeidsforhold?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-9.

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 24. sep. 2018 14:22