English version of this page
Avsluttet prosjekt

Oppfølging av frivillighetsmeldingen i Oslo kommune

En undersøkelse om erfaringer fra frivillig sektor i Oslo om kommunens rolle som støttespiller og tilrettelegger for frivillig arbeid. 

Prosjektperiode 2019 - 2020
Oppdragsgiver Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet ved Oslo kommune
Prosjektnr. 10432
Prosjektleder Daniel Arnesen
Frivillige plukker søppel.

Bilde: Colourbox

Prosjektbakgrunn

Oslo fikk i 2016 sin første frivillighetsmelding, som beskriver de overordnede målene og strategiene for kommunens arbeid på frivillighetsfeltet. Den er utformet etter innspill fra og i dialog med frivillig sektor, og har som mål å styrke kommunens rolle som støttespiller og tilrettelegger for frivillig aktivitet. Institutt for samfunnsforskning bidro til kunnskapsgrunnlaget for meldingen med et notat om nøkkeltall og hovedtrekk for frivillig sektor i Oslo i 2014.

Som del av et arbeid med å gjør rede for status i oppfølgingen av frivillighetsmeldingen er det behov for kunnskap om erfaringer fra frivillig sektor. Prosjektet skal bidra til dette gjennom en undersøkelse og intervjuer med representanter for lag, foreninger og organisasjoner i Oslo.

Problemstilling

Hvordan vurderer ulike aktører i frivillig sektor i Oslo oppfølgingen av hovedmålene og tiltakene i frivillighetsmeldingen og endringer som har skjedd i disse fra den ble vedtatt og frem til i dag, samt suksesskriterier og hindringer ved samarbeidet med kommunen? 

Data og metode

For å undersøke hvordan frivillige aktører vurderer og ser på kommunens arbeid med å følge opp frivillighetsmeldingen vil det gjennomføres en nettbasert spørreundersøkelse blant organisasjoner, lag og foreninger i Oslo. Dataene fra denne undersøkelsen vil dessuten komplementeres av kvalitative data fra fokusgruppeintervju med ulike organisasjoner og aktører på feltet.

Funn fra prosjektet

Rapport

Les hele rapporten Frivillighet i en storby. Kommune og frivillig sektor i Oslo.

Nyheter

Hovedfunnsgrafikk

Klikk på bildet for å lese brosjyren med hovedfunn fra rapporten (bruk fullskjermfunksjonen), eller les brosjyren i PDF-format
Flak

Deltakere

Daniel Arnesen Ph.d. Forsker II 415 57 586 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 19. feb. 2020 10:57 - Sist endret 2. nov. 2020 11:35