English version of this page
Avsluttet prosjekt

Om å høre barn i utlendingssaker

Prosjektperiode 2007 - 2008
Oppdragsgiver Utlendingsdirektoratet (UDI)
Prosjektnr. 415.105

Formålet med prosjektet er å beskrive og vurdere hvordan gjeldende regelverk, rutiner og praksis hos UDI, politiet og utenriksstasjonen ivaretar forpliktelsene i FNs barnekonvensjons artikkel 12 om barns rett til å bli hørt. Prosjektet vil være tredelt:

1)Drøfte forpliktelsene om høring av barn slik de er nedfelt i lov og forskrift for ulike sakstyper og søknadssituasjoner.

2) Beskrive og vurdere hvordan barn høres i praksis i ulike sakstyper og søknadssituasjoner.

3) Beskrive og vurdere hvordan informasjon om barnets situasjon blir reflektert i vurdering av saken og synliggjort i vedtak.

Vi vil gjøre bruk av flere metodiske tilnærminger: intervjue saksbehandlere i UDI, politiet og utenriksstasjoner, kartlegge omfang av barnesamtaler i UDI, kartlegge omfang og type saker som berører barn, og hvordan informasjon av og om barn innhentes ved et utvalg utenriksstasjoner, bisitte samtaler med barn, og gjennomgå aktuelle saksmapper.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:27 - Sist endret 19. juni 2017 00:59