Avsluttet prosjekt

Offentlig politikk og frivillig organisering i idretten

Beskrivelse av for- og hovedprosjekt
Prosjektperiode 2001 - 2005
Oppdragsgiver Kulturdepartementet
Prosjektnr. 413.041

Hovedhensikten med prosjektet er å belyse måten Norges Idrettsforbund skjøtter sin rolle som iverksetter av offentlig politikk på. Vi vil spesielt sette søkelyset på tildelings-rollen; hvordan samspillet mellom NIF og den offentlige politikken ser ut. Ikke minst vil det være viktig å undersøke hvordan fordelingen av offentlig støtte foregår, og hvordan denne oppgaven tilpasses de øvrige funksjonene organisasjonen skal ha. Spørsmål blir her å vurdere hvordan endringene i NIFs fordelingsprosedyrer påvirker forbundene og kretsenes interne organisering, målsettinger og strategier.

Den statlige grunnstøtten til NIF sentralt/regionalt og særforbundene har tre overordnede formål:
1) bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig medlemsbasert organisasjon
2) bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten
3) bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, og at idrettslagene fremstår som arenaer for meningsdannelse og verdifulle rammer for sosialt fellesskap.
I dette perspektivet vil vi sette søkelyset på (i) hvordan NIFs struktur er tilpasset implementeringen av disse formålene og (ii) i hvilken grad tiltakene og pengeoverføringer bidrar til å realisere formålene. I 2000 ble for første gang overføringene fra Kulturdepartementet til NIF regulert av en ny type kontraktrelasjoner. En av hensiktene med prosjektet er å evaluere virkningene av dette rammeverket på NIFs struktur og virkemåte.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:19 - Sist endret 19. juni 2017 01:00