English version of this page
Pågående prosjekt

Politisk tillit og polarisering i det norske samfunnet

Prosjektperiode 2020 - 2021

Politisk tillit og polarisering i det norske samfunnet

Prosjektets overordnede tema er polarisering av politisk tillit i det norske samfunnet. Tidligere forskning viser at politisk tillit innenfor de fleste samfunn er sosialt lagdelt, og det i økende grad. Både økonomi, posisjon på arbeidsmarkedet og utdanningsbakgrunn spiller inn. Like viktig som å fokusere på det gjennomsnittlige tillitsnivået i et samfunn, er det derfor å undersøke i hvilken grad det finnes variasjoner i tillit mellom befolkningsgrupper etter sosiodemografiske, etniske og geografiske kjennetegn. En ulik fordeling i politisk tillit mellom slike grupper vil kunne representere en form for politisk polarisering som truer sammenhengskraften i samfunnet.

Prosjektet er organisert i to delprosjekter. For det første vil vi undersøke ulike samfunnsgruppers tillit til politiske institusjoner i Norge over tid. Norge er i internasjonal sammenheng et høytillitsland, men spørsmålet er om det gjennomsnittlige høye tillitsnivået skjuler nyanser i fordelingen av politisk tillit mellom befolkningsgrupper. Finner vi tegn til økende forskjeller i politisk tillit over tid? Prosjektet retter særlig fokus mot forskjeller i tillit på tvers av etniske skillelinjer. For det andre vil vi se nærmere på tillit til politiske aktører og innholdet i en eventuelt tillitspolarisering. Er det slik at de med lav politisk tillit har andre forventninger til politikerne enn de med høy politisk tillit har? Og er det forskjeller mellom befolkningsgrupper når det gjelder hva de legger i og forstår med «politisk tillit»?

Deltakere

Atle Hennum Haugsgjerd Ph.d. Forsker II 930 58 583 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Publisert 20. des. 2019 10:12 - Sist endret 20. jan. 2020 09:23