English version of this page
Pågående prosjekt

Polarisering av holdninger til innvandring: myte eller realitet?

Prosjektperiode 2020 - 2021

Polarisering av holdninger til innvandring: myte eller realitet?

Det er en vanlig oppfatning i norsk offentlighet at Norge er i ferd med å bli mer polarisert. Debatten om innvandring og integrering er, muligens sammen med klimaspørsmålet, den mest opphetede, det temaet som skaper de steileste frontene og det politikkområdet der polariseringen oppfattes som mest prekær. I denne studien ser vi isolert på om det har skjedd endringer i holdninger i befolkningens syn på ulike sider ved innvandring og integrering og i hvilken grad disse peker i retning av økende polarisering. Vi ser på ulike dimensjoner ved polarisering, som om svarene preges av økende uenighet, hvorvidt det er økende sammenfall med synspunkter på andre spørsmål og om det er økende ulikheter mellom grupper av befolkningen. Datakildene vil være Integreringsbarometeret (gjennomført annethvert år siden 2002) og Valgundersøkelsene (1997-2017). Output vil være én engelskspråklig artikkel.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 918 79 903 Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Publisert 20. des. 2019 10:12 - Sist endret 20. jan. 2020 09:17