Avsluttet prosjekt

Nærmere likelønn for kvinner og menn

Prosjektperiode 2001 - 2003
Oppdragsgiver Likestillingssenteret
Prosjektnr. 410.024

Denne studien omfatter seks europeiske land: Danmark, Hellas, Island, Norge, Storbritannia og Østerrike, tar for seg lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i hvert enkelt land og gir også en komparativ analyse. Lønnsforskjellene studeres på bakgrunn av lov- og regelverk, former for lønnsdannelse og avlønningssystem. På dette grunnlaget forsøker man å identifisere effektive virkemidler som kan bidra til å lukke lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Prosjektet har både vitenskapelige og praktiske siktemål: Frambringe og dokumentere ny kunnskap om lønnsforskjeller og segregering; arrangere en konferanse for diskusjon og utveksling av erfaringer om god praksis som bidrar til å redusere lønnsforskjellene (Oslo, november 2002); sette opp en hjemmeside på Internett med tilsvarende formål; og utarbeide en håndbok for god praksis – blant annet når det gjelder lokale lønnsforhandlinger - basert på den kunnskapen som kommer fram i prosjektet.

Det er valgt ut tre yrker for særskilt analyse og sammenlikning: lærere i videregående skole, sivilingeniører og arbeidere i næringsmiddelindustrien. Som en del av prosjektet, er det gjennomført en kvalitativ studie av et lite antall virksomheter for hver av de tre yrkesgruppene i hvert enkelt land basert på intervju med representanter for ledelsen og de ansatte. Totalt er det gjennomført om lag 120 intervjuer. Intervjumaterialet er kombinert med nasjonal og internasjonal statistikk samt beskrivelser av systemer og institusjoner for lønnsdannelse for de tre yrkesgruppene i de seks landene.

Prosjektet er delvis finansiert av EU med midler fra European Commission’s Community Framework Strategy on Gender Equality (2001-2005) og delvis av nasjonale myndigheter i hvert av de seks landene. Likestillingssenteret i Norge har ledet det europeiske prosjektet. I tillegg har det vært en styringsgruppe med medlemmer fra de seks deltakerlandene. ISF er engasjert av Likestillingssenteret som underleverandør både for den norske og for den europeiske delen av prosjektet.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:21 - Sist endret 24. sep. 2018 14:20