Avsluttet prosjekt

Nasjonale eliter under press: Stabilitet og endring i elitestruktur og eliteadferd i en globalisert verden

Konferanse
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 417.037

I samarbeid med forskningskomiteen om politiske eliter i den internasjonale statsviterforeningen (IPSA) organiserte Institutt for samfunnsforskning, ved Trygve Gulbrandsen, en internasjonal konferanse om eliteforskning i Bale-strand 9.-12. juni 2005.

Konferansen hadde 24 deltakere fra 12 forskjellige land. En rekke av del-takerne er blant de internasjonalt ledende forskerne innenfor eliteforskning. Ti av deltakerne kom fra de nordiske landene.

Formålet med konferansen var å sammenligne resultatene av studier fra ulike områder av verden, og diskutere implikasjonene av resultatene for gene-rell teori om eliter og for videre forskning på området. Det ble presentert (i) studier av de store endringene i rekruttering og sammensetning av de nasjona-le elitene i de nye demokratiene i de tidligere østeuropeiske landene, (ii) un-dersøkelser av elitestruktur og eliters rolle i stabile demokratier, som for ek-sempel de skandinaviske landene, og (iii) studier av eliter i samfunn med and-re typer styresett. I tilknytning til disse presentasjonene ble det oppmerksom-heten rettet mot temaer og problemstillinger som har betydning på tvers av hva slags styresett en finner i de enkelte landene. Konferansen tok sikte på å peke ut spørsmål og områder for den videre forskning og utvikle konkrete prosjekter for samarbeid på tvers av landene.

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:42 - Sist endret 19. juni 2017 00:58