Avsluttet prosjekt

Mobilisering og reallokering av arbeidskraft

Prosjektperiode 2002 - 2002
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.026

Dette er et forprosjekt bestående av tre delstudier. Med basis i sosiologisk og økonomisk teori og med utgangspunkt i arbeidstakernes situasjon og tilpasning i arbeidsmarkedet skal vi studere tilgangen på arbeidskraft under "de nye rammebetingelsene for arbeidslivet", dvs med større internasjonal integrasjon i arbeidsmarkedene, økt konkurranse i produktmarkedene, mer bruk av informasjonsteknologi, og dermed nye måter å organisere familieliv og arbeidsliv på. I de tre delstudiene inngår litteraturstudier, utvikling av problemstillinger og analyseopplegg, samt empiriske analyser basert på allerede etablerte datasett. Formålet er å legge grunnlaget for ett eller flere hovedprosjekter som tar opp disse og liknende problemstillinger i større dybde og bredde.

(1) Ønsket og faktisk arbeidstid i et familieperspektiv.I prosjektet undersøkes ektefellers samlede arbeidstid. Oppmerksomheten rettes både mot familier som ønsker mer lønnsarbeid og de som ønsker mindre. Problemstillinger som tas opp er om ektefellenes yrke har betydning for hvor mye tid paret bruker til lønnsarbeid og for hvorledes de fordeler arbeidet mellom seg. Videre undersøkes om ektefellene er fornøyd med arbeidstiden og med kombinasjonen arbeid og familie.

(2) Internasjonal migrasjon – byrde eller bonus for velferdsstaten.Vi gjør analyser av effektene av økt migrasjon ut fra velferdsstatens perspektiv. Et sentralt tema er hvordan inn- og utvandringsmønsteret påvirkes av lønnsstrukturen og tilgangen på velferdsytelser i avsender- og mottakerlandet, samt hvilke konsekvenser økt migrasjon vil ha for mulighetene til opprettholde og videreutvikle velferdsstater av den nordiske typen.

(3)Tilbake til arbeidslivet gjennom yrkesrettet attføring.Her tar vi for oss en gruppe arbeidstakere som kan representere en betydelig arbeidskraftreserve, nemlig yrkeshemmede under attføring. I forprosjektet fokuseres det på metodiske problemer knyttet til analyser av varighet av attføring, sannsynlighet for overgang til jobb, og effekter av tiltak på varighet og jobbsannsynlighet.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:35 - Sist endret 19. juni 2017 00:59