English version of this page
Avsluttet prosjekt

Minoritetsbefolkning og frivillig deltakelse

Prosjektperiode 2018 - 2020
Oppdragsgiver Kulturdepartementet
Prosjektleder Ivar Eimhjellen

Prosjektbakgrunn

Sivilsamfunn og frivillige organisasjoner er en viktig arena for integrering av minoritetsbefolkning. Det å skaffe gode data om deltakelse og engasjement i frivilligheten når det gjelder individer med minoritetsbakgrunn har vært en utfordring i de tidligere undersøkelsene gjennomført av Senteret på dette feltet. Vi vil forsøke å inngå et samarbeid med SSB for å få tilgang til data fra levekårsundersøkelsen av personer med innvandrerbakgrunn samt utforske muligheter for å koble folkeregistret og informasjon om styremedlemmer i frivilligregistret.

Prosjektformål

Med dette datagrunnlaget vil det være mulig å bringe frem nye kunnskaper om minoritetsbefolkningens frivillige deltakelse. I tillegg vil vi, i sammenheng med en ny datainnsamling om frivillig innsats i Norge, inkludere et tilleggsutvalg av innvandrere og med ekstratiltak som kan bedre responsraten hos denne befolkningsgruppen. Dette vil kunne gi oss ny viktig kunnskap og sammenlignbare tall om innvandrerbefolkningens deltagelse i frivilligheten.

Publikasjoner

Eimhjellen, Ivar & Arnesen, Sveinung (2018). Organisasjonsengasjement blant innvandrarar. Fulltekst i vitenarkiv.

Deltakere

Sveinung Arnesen Ph.d. Førsteamanuensis II Send e-post
Ivar Eimhjellen Ph.D. Forsker II Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 18. mai 2018 12:48 - Sist endret 15. juni 2020 09:24