Avsluttet prosjekt

Mindreårige ofre for menneskehandel. Kartlegging av omfang, strategier og erfaringer

Prosjektperiode Oktober 2014 - august 2015
Oppdragsgiver Fafo/ Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 10101

For å få mer kunnskap om mindreårige ofre for menneskehandel i Norge vil forskningsprosjekt omfatte:

  • En landsomfattende kartlegging i form av en elektronisk survey til aktuelle instanser (inkludert barnevernet, politiet, UDI, omsorgssentre og mottak)

  • En vurdering av mandat og samarbeidsstrukturer i fem kommuner på basis av intervjuer av barnevern, politi, omsorgssentre/mottak, organisasjoner og andre relevante aktører i kommunen

  • En evaluering av bruken av den nye paragrafen i barnevernloven (§§ 4-29 ).

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 11. mai 2015 14:06 - Sist endret 19. juni 2017 00:59