English version of this page
Avsluttet prosjekt

Mellom likhet og effektivitet: arbeidsinsentiver, sosial omfordeling og kjønnslikestilling i det reformerte pensjonssystemet

Prosjektperiode 2015 - 2017
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet; Norges Forskningsråd
Prosjektnr. 10047
Prosjektleder Axel West Pedersen

Prosjektformål

Formålet med prosjektet var å undersøke empirisk hvilke effekter pensjonsreformen har for ytelsesnivå, inntektsfordeling og likestilling mellom kjønnene.

Modul A

Prosjektet har vært organisert i tre moduler. I modul A foretok vi en detaljert beskrivelse av den insentivstrukturen det nye pensjonssystemet gir opphav til i et livsløpsperspektiv og vi undersøkte de mulige effektene av denne på arbeidstilbudet til befolkningen i yrkesaktiv alder ved hjelp data fra FD-trygd.

Modul B

I model B brukte vi SSBs mikrosimuleringsmodell, MOSART, til å studere fordelingsvirkningene av det reformerte pensjonssystemet i et livsløpsperspektiv. Delprosjekter i denne modulen tok for seg effekter på den individuelle fordelingen av livsløppsinntekt, betydningen av familierelaterte ytelseskomponenter for fordelingen av husholdsinntekt, og sist men ikke minst hvordan pensjonssystemets fordelingsvirkninger blir influert av sosiale forskjeller i forventet.

Modul C

I den tredje modulen gjennomførte vi kvalitative intervjuer og web-baserte surveys for å studere hvordan individer og par tilpasser seg pensjonssystemet og hvilke oppfatninger de har med hensyn til opptjeningsreglenes rettferdighet og deres motiverende effekt. Vi fokuserte her spesielt på de familierelaterte ytelseskomponentene som omsorgspoeng, arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller, deling av pensjonsrettigheter ved skilsmisse og differensiering av pensjonsytelsene mellom enslige og ektefeller/samboende.

Prosjektsamarbeid

Prosjektet ble utført i et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Medieoppslag

Kronikk: Sverige øker pensjonsalderen – det bør vi også gjøre, Axel West Pedersen, 16.02.18, Aftenposten

Kronikk: Stortinget bør rette opp pensjonsfeilen, Axel West Pedersen, 07.11.17, VG

Kronikk: Umoderne ytelser til etterlatte, Elin Halvorsen og Axel West Pedersen, 05.03.17, Dagbladet

Andre publikasjoner

Notat: Historien om en samordningsfelle, Axel West Pedersen, 02.11.2017

 

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Sigtona Halrynjo Forsker II Ph.d. 481 21 698 sigtona.halrynjo@samfunnsforskning.no
Ragni Hege Kitterød Forsker I Dr. polit. 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Elin Halvorsen (SSB)
Dennis Fredriksen (SSB)
Nils Martin Stølen (SSB)
Axel West Pedersen

Publikasjoner

 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2022). Is the National Insurance pension system progressive in a lifetime perspective? Søkelys på arbeidslivet. 39(1), s. 1–17. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2022-01-02.
 • Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen? . Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(3), s. 199–221. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS). 21(3), s. 241–261. doi: 10.1177/1388262719869065. Fulltekst i vitenarkiv
 • Koren, Charlotte & Pedersen, Axel West (2019). Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 226–250.
 • Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik & Sørensen, Ole Beier (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research. 24(1), s. 109–122. doi: 10.1177/1024258917748873. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2018). Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy. 29(1), s. 130–143. doi: 10.1177/0958928717754296. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stølen, Nils Martin & Nicolajsen, Stian (2016). Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen :. Søkelys på arbeidslivet. 33(1/2), s. 24–44. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-02.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Statistisk sentralbyrå.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Pedersen, Axel West (2017). Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i ny folketrygd.
 • Pedersen, Axel West (2018). Partenes rolle i det norske pensjonssystemet.
 • Pedersen, Axel West (2018). Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. I Forskningsrådet, NFR (Red.), Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene. Norges forskningsråd. s. 61–74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Axel West (2018). Sverige øker pensjonsalderen - det bør vi også gjøre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Pedersen, Axel West (2018). Pensjonsreformen - hovedtrekk og uløste problemer.
 • Pedersen, Axel West (2018). Levealdersjustering av aldersgrensene. Argumenter for og et konkret forslag.
 • Pedersen, Axel West (2017). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway.
 • Pedersen, Axel West (2017). Hvor går Ny AFP? Fra columbi egg til gordisk knute, til....?
 • Pedersen, Axel West & Hippe, Jon Mathias (2017). En norsk trygdehistorie.
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Umoderne ytelser til etterlatte? Dagbladet.
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Equity versus efficiency in public pension schemes: Compensating for joint work-family decisions.
 • Pedersen, Axel West (2017). Stortinget bør rette opp pensjonsfeilen. VG : Verdens gang.
 • Pedersen, Axel West (2017). Pensjonsopptjening som insentiv til arbeid. Vil pensjonsreformen få oss til å jobbe mer?
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2016). Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system .
 • Pedersen, Axel West (2016). Likestillingsperspektiver på det norske pensjonssystemet.
 • Pedersen, Axel West (2016). Arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Noen synspunkter og resultater fra pågående forskning .
 • Pedersen, Axel West (2016). Utviklingen i ekteskapsmønstre blant etniske minoriteter i Norge og Danmark. Har den danske 24-års regelen faktisk virket? .
 • Pedersen, Axel West (2016). Underregulering av løpende pensjon og avkortning av pensjon for gifte/samboende. Bakgrunn og politiske alternativer.
 • Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the reformed Norwegian pension system .
 • Pedersen, Axel West (2016). Trends, needs and opportunities for Research. The case for Nordic comparisons.
 • Pedersen, Axel West (2016). Disentangling the gender gap in pensions. A micro-simulation of the reformed Norwegian pension system .
 • Pedersen, Axel West (2016). Mot et kvinnevennlig pensjonssystem?
 • Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the Norwegian NDC pension system .
 • Pedersen, Axel West (2016). The Swedish pension reform. Just how bad is it? Comments from a Norwegian macro perspective.
 • Pedersen, Axel West (2015). Tjenestepensjon i et likestillingsperspektiv.
 • Pedersen, Axel West (2015). Det svenske pensjonssystemet. Hvorfor brutalt sett fra Norge?
 • Pedersen, Axel West (2015). Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i et kjønnsperspektiv.
 • Pedersen, Axel West (2015). Veivalg for offentlig tjenestepensjon. Noen innspill fra sidelinjen.
 • Pedersen, Axel West (2015). Det svenske pensjonssystemet fra et nordisk perspektiv.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd, Arbeid, Likestilling
Publisert 19. sep. 2014 10:42 - Sist endret 4. juli 2018 10:28