English version of this page
Avsluttet prosjekt

Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legitimitet og iverksetting (TREfF-2)

Prosjektperiode April 2016 - mars 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10152
Prosjektleder Anne Skevik Grødem

Bakgrunn

TREfF-2 er et institusjonsforankret strategisk prosjekt (ISP) som har som mål å utvikle og konsolidere et solid miljø for trygdeforskning i Norge. Prosjektet bygger videre på forskning utført under TREfF-prosjektet (ISP 2010-2015), og tar utgangspunkt i at det i moderne velferdsstater er et spenningsforhold mellom inntektssikring og insentiver / aktivering.

Balansen mellom de to kan forrykkes av nye politiske impulser og eksterne demografiske og økonomiske sjokk. Vi legger til grunn at den norske velferdsstaten opplever begge deler: internasjonale impulser og politiske trender i Norge har ført til vekt på aktivering, gjerne i form av vilkårssetting og sanksjonering. Samtidig faller oljeprisen, arbeidsledigheten øker, og vi har sett en historisk høy tilstrømming av asylsøkere. Trygdepolitikken må dermed tilpasses nye rammebetingelser.

Hovedmodul A

TREfF-2 er organisert i to hovedmoduler: en modul handler om politikk og legitimitet. Her vil vi studere politisk endring og begrunnelser for endring, oppslutning, og forholdet mellom opinion og politikk.

Hovedmodul B

Modul B tar for seg politikkens implementering og utfall. Her skal vi studere politikkens konsekvenser for arbeidet i frontlinja og brukernes overgang til arbeid. Begge moduler en komparativ dimensjon som kan sette norske tiltak og utfall i perspektiv. Vi vil utnytte en rekke informasjonskilder: registerdata, surveydata med og uten eksperimentdesign, komparative datasett, dokumentstudier, kvalitative intervjuer og observasjonsdata.

Prosjektorganisering

Prosjektet er et samarbeid mellom to miljøer med solid og kompletterende kompetanse på trygdeforskning: Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for profesjonsstudier (SPS, HiOA). I tillegg konsolideres et samarbeid med UiO / ESOP. Målene for prosjektet er å utføre forskning av høy internasjonal kvalitet, og samtidig bidra til den norske debatten om trygdepolitikken.

Prosjektmål

Et sentralt mål for prosjektet er å spre kunnskap om trygdespørsmål i samfunnet. I løpet av prosjektet vil vi revidere en lærebok om de norske trygdene, og jobbe opp mot det nyetablerte Kompetansesenteret for arbeidsinkludering (KAI) ved HiOA for å styrke samarbeidet mellom forskning og utdanning. Vi vil også utrede mulighetene for å etablere en forskerskole om trygd og aktivering, og samarbeide med Gruppe for trygdeøkonomi ved UiB om minst en felles forskerkonferanse og en felles sluttkonferanse.

Se også:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Henning Finseraas Forsker I, bistilling Ph.d. 482 83 631 henning.finseraas@samfunnsforskning.no
Anne Skevik Grødem Forsker I Dr. polit. 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no
Inés Hardoy Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no
Aksel Hatland Forsker I emeritus Ph.d. 907 65 037 aksel.hatland@samfunnsforskning.no
Staffan Kumlin Forsker I, bistilling Fil. Dr. 472 86 824 staffan.kumlin@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forskningsleder, Arbeid og velferd Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Lars Inge Terum
Gaute Torsvik
Andreas Eriksen
Talieh Sadeghi
Anders Molander
Vilhena Susana
Kalle Moene
Paolo Giovanni Piacquadio
Axel West Pedersen
Øystein Marianssønn Hernæs
Magnus Bergli Rasmussen
Anniken Hagelund

Publikasjoner

 • Heidi Moen Gjersøe (2019). Profesjoner, I: Marianne Rugkåsa & Elisabeth Brodtkorb (red.),  Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-52217-6.  Kapittel 2 Profesjoner.  s 41 - 61
 • Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Axel West Pedersen & Lars Inge Terum (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering, I: Ann-Helén Bay; Tale Hellevik; Aksel Hatland & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  1.  s 13 - 32
 • Anne Skevik Grødem & Lars Inge Terum (2019). Kommunal inntektssikring, I: Aksel Hatland; Ann-Helén Bay; Lars Inge Terum & Tale Hellevik (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 13.  s 251 - 268
 • Anne Skevik Grødem (2019). Familier og barn, I: Ann-Helén Bay; Lars Inge Terum; Tale Hellevik & Aksel Hatland (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 9.  s 160 - 175
 • Anne Skevik Grødem & Susana Vilhena (2019). Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret, I: Lars Inge Terum; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Ann-Helén Bay (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 15.  s 294 - 310
 • Atle Haugsgjerd & Staffan Kumlin (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 9.  s 201 - 222
 • Alex Bryson & Harald Dale-Olsen (2019). The Role of Employer-Provided Sick Pay in Britain and Norway. Research in Labor Economics.  47, s 227- 252
 • Carl Henrik Knutsen & Magnus Bergli Rasmussen (2019). Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review.
 • Atle Haugsgjerd & Staffan Kumlin (2019). Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust. Western European Politics.
 • Lars Inge Terum; Gaute Torsvik & Einar Øverbye (2018). Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment.. Journal of Social Policy.  47, s 39- 56
 • Carl Henrik Knutsen & Magnus Rasmussen (2018). The Autocratic Welfare State: Old-Age Pensions, Credible Commitments, and Regime Survival. Comparative Political Studies.  51, s 659- 695
 • Andreas Eriksen (2018). Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy.  s 1- 18
 • Anna Aasen Godøy & Harald Dale-Olsen (2018). Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism. Journal of Public Economics.  167, s 190- 204
 • Andreas Eriksen & Anders Molander (2018). Welfare reform and public justification. Policy Studies.  s 1- 20
 • Axel West Pedersen & Stein Kuhnle (2017). The Nordic welfare state model, I: Oddbjørn P. Knutsen (red.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 9.  s 219 - 238
 • Grete Brochmann & Anne Skevik Grødem (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring, I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 14.  s 362 - 381
 • Anne Skevik Grødem (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten?, I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  Artikkel 10.  s 184 - 200
 • Axel West Pedersen (2017). Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv, I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 15.  s 382 - 401
 • Lars Inge Terum & Michael Adler (2017). Austerity, conditionality and litigation in six European countries, I: Stefano Civitarese Matteucci & Simon Halliday (red.),  Social rights in Europe in an age of austerity.  Routledge.  ISBN 9781138700598.  kap 7.  s 147 - 177
 • Staffan Kumlin & Atle Haugsgjerd (2017). The Welfare State and Political Trust: Bringing Performance Back In, I: Sonja Zmerli & Tom van der Meer (red.),  Handbook on Political Trust.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782545101.  chapter 18.  s 285 - 301
 • Staffan Kumlin; Isabelle Stadelmann-Steffen & Atle Haugsgjerd (2017). Trust and the Welfare State, I: Eric M. Uslaner (red.),  Oxford Handbook of Social and Political Trust (online version published January 2017).  Oxford University Press.  ISBN 9780190274801.  Chapter 17.  s 385 - 408
 • Anne Skevik Grødem & Aksel Hatland (2017). Family and Working Life in the Nordic Countries, I: Akio Kamiko; Klaus Petersen; Yoko Otsuka; Pauli Kettunen & Stein Kuhnle (red.),  The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation.  Minerva Shobou.  ISBN 978-4-623-07535-5.  Kapittel 10.
 • Anne Skevik Grødem (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy.  27, s 77- 89
 • Magnus Rasmussen & Jonas Pontusson (2017). Working-Class Strength by Institutional Design? Unionization, Partisan Politics, and Unemployment Insurance Systems, 1870 to 2010. Comparative Political Studies.  51, s 793- 828
 • Lars Inge Terum; Gaute Torsvik & Einar Øverbye (2017). Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner. Søkelys på arbeidslivet.  34, s 147- 166
 • Henning Finseraas & Andreas Kotsadam (2017). Ancestry Culture and Female Employment - An Analysis Using Second-Generation Siblings. European Sociological Review.  33, s 382- 392
 • Anne Skevik Grødem (2016). Migration as a Challenge to the Nordic Welfare States, I: Noralv Veggeland (red.),  The Current Nordic Welfare State Model.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-63485-124-4.  Chapter 8.  s 149 - 170
 • Anne Skevik Grødem (2016). Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk. Sosiologisk Tidsskrift.  24, s 303- 326

Se alle arbeider i Cristin

 • Aksel Hatland; Ann-Helén Bay; Lars Inge Terum & Tale Hellevik (red.) (2019). Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  370 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grete Brochmann & Anne Skevik Grødem (2019). Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper.
 • Lars Inge Terum & Talieh Sadeghi (2019). Medarbeidernes kompetanse ved NAV-kontorene: Endringer i utdanningsbakgrunn, læring på arbeidsplassen og kompetanse, 2011-2018.

Se alle arbeider i Cristin

 •  (2020). Unge sosialhjelpsmottakere: Aktivitetsplikt er ok, men pengetrekk kan føles urettferdig.
 •  (2020). Young social welfare users: Mandatory activities are ok, but benefit sanctions can feel unfair.
 • Anne Skevik Grødem (2019). Hvordan få flere i arbeid i Norge?.
 • Heidi Moen Gjersøe (2019). Welfare Conditionality for young benefit recipients - Towards Individual Problem Explanations in an Encompassing Welfare State?.
 • Anne Leseth & Heidi Moen Gjersøe (2019). "All I want now is to get a job, so that I can prove something" Experiences and conceptualization of work amoung Young social Assistant recipients in Norway.
 • Heidi Moen Gjersøe & Anne Hege Henden Strand (2019). Between employmer needs and client needs – Tackling a new role for the street-level organization..
 • Anne Skevik Grødem (2019). Progressives facing the “progressive’s dilemma”: acknowledge, reject or redefine?.
 • Lars Inge Terum & Talieh Sadeghi (2019). Medarbeidernes kompetanse ved NAV-kontorene.
 •  (2019). KAI-kronikken: Implementering av aktivitetsplikt – en maternalistisk praksis.
 •  (2019). Flere unge blir uføretrygdet når NAV stiller krav..
 •  (2019). Sosialarbeidere taper terreng.
 • Anne Skevik Grødem (2018). Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring og integrering.
 • Anne Skevik Grødem (2018). Hvem har rett til offentlig forsørgelse? Velferdsdebatt etter finanskrise og migrantkrise.
 • Axel West Pedersen (2018). Norsk velferdspolitikk. Nordisk modell konservert i olje(penger)?.
 • Heidi Moen Gjersøe (2018). "I believe that mandatory activation is a tool to help people further" – front line workers’ experiences with mandatory activation in Norway (presentation of working paper co-written with Anne Leseth and Susana Vilhena).
 • Heidi Moen Gjersøe (2018). Komplekse vurderinger i førstelinjen – arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel..
 • Heidi Moen Gjersøe (2018). Bort fra rettighetstenkningen? NAV-veilederes håndtering av aktivitetskrav og sanksjoner overfor trygde- og sosialhjelpsmottakere.
 • Harald Dale-Olsen (2018). Økte ulikheter med sykelønnskutt?. Magasinet Velferd.  107, s 40- 41
 • Harald Dale-Olsen & Anna Aasen Godøy (2018). Kollegaens fastlege påvirker ditt sykefravær. Aftenposten Viten.  s 12- 13
 • Anne Skevik Grødem (2017). Integrasjon og tillit.
 • Anne Skevik Grødem (2017). Etter gullalderen. Fra generøs velferdsstat til nidkjær aktiveringsstat?.
 • Anne Skevik Grødem (2017). Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit..
 • Anne Skevik Grødem (2017). Migrasjon som utfordring for den norske velferdsmodellen.
 • Anne Skevik Grødem (2017). Lav sysselsetting blant innvandrere i Norge. Årsaker og konsekvenser.
 • Axel West Pedersen (2017). Norge, last man standing? Nordisk likhet under press.
 • Anne Skevik Grødem (2017). Integrasjon og tillit. Refleksjoner over NOU 2017:2.
 • Heidi Moen Gjersøe (2017). Client participation in activation schemes within a holistic street-level service.
 • Susana Vilhena (2017). Conditionality in social assistance in Norway and Portugal.
 • Susana Vilhena (2017). The practice of social work in social assistance: understanding the implementation of active conditions and sanctions in Norway and Portugal.
 • Magnus Rasmussen & Carl Henrik Knutsen (2017). Party Institutionalization and Welfare State Development.
 • Magnus Rasmussen; Carsten Jensen & David Andersen (2017). Suffering from Suffrage: Welfare State Development and the Politics of Negative Conditionality.
 • Susana Vilhena (2017). Conditionality variations in social assistance: the case of Norway and Portugal.
 • Axel West Pedersen (2017). Inequality trends in the Nordic countries: The role of social security retrenchment.
 • Heidi Moen Gjersøe (2017). Client participation in activation schemes within a holistic street-level service.
 •  (2017). Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere.
 • Andreas Eriksen (2017). Bokanmeldelse: New Contractualism in European Welfare State Policies. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58, s 357- 360
 • Staffan Kumlin (2017). Could the Political Consequences of Class Marginalization Be Different?. The Political Quarterly.
 • Carl Henrik Knutsen & Magnus Rasmussen (2017). Offering pensions can help autocrats stay in power longer. Washington Post.
 • Magnus Rasmussen (2017). Forskning viser at: Velgerne går til høyre i nedgangstider. Dagens næringsliv.
 • Axel West Pedersen (2016). Det finske borgelønnseksperimentet. En kommentar.
 • Susana Vilhena (2016). Understanding sanctions in social assistance in Norway and Portugal.
 •  (2016). The Nordic Welfare Model and the Refugee Crisis: Buffer or Weakness? OECD Insights Blog.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 5. jan. 2017 09:58 - Sist endret 10. jan. 2020 14:58