English version of this page
Avsluttet prosjekt

Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legitimitet og iverksetting (TREfF-2)

Prosjektperiode April 2016 - mars 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10152
Prosjektleder Anne Skevik Grødem

Bakgrunn

TREfF-2 er et institusjonsforankret strategisk prosjekt (ISP) som har som mål å utvikle og konsolidere et solid miljø for trygdeforskning i Norge. Prosjektet bygger videre på forskning utført under TREfF-prosjektet (ISP 2010-2015), og tar utgangspunkt i at det i moderne velferdsstater er et spenningsforhold mellom inntektssikring og insentiver / aktivering.

Balansen mellom de to kan forrykkes av nye politiske impulser og eksterne demografiske og økonomiske sjokk. Vi legger til grunn at den norske velferdsstaten opplever begge deler: internasjonale impulser og politiske trender i Norge har ført til vekt på aktivering, gjerne i form av vilkårssetting og sanksjonering. Samtidig faller oljeprisen, arbeidsledigheten øker, og vi har sett en historisk høy tilstrømming av asylsøkere. Trygdepolitikken må dermed tilpasses nye rammebetingelser.

Hovedmodul A

TREfF-2 er organisert i to hovedmoduler: en modul handler om politikk og legitimitet. Her vil vi studere politisk endring og begrunnelser for endring, oppslutning, og forholdet mellom opinion og politikk.

Hovedmodul B

Modul B tar for seg politikkens implementering og utfall. Her skal vi studere politikkens konsekvenser for arbeidet i frontlinja og brukernes overgang til arbeid. Begge moduler en komparativ dimensjon som kan sette norske tiltak og utfall i perspektiv. Vi vil utnytte en rekke informasjonskilder: registerdata, surveydata med og uten eksperimentdesign, komparative datasett, dokumentstudier, kvalitative intervjuer og observasjonsdata.

Prosjektorganisering

Prosjektet er et samarbeid mellom to miljøer med solid og kompletterende kompetanse på trygdeforskning: Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for profesjonsstudier (SPS, HiOA). I tillegg konsolideres et samarbeid med UiO / ESOP. Målene for prosjektet er å utføre forskning av høy internasjonal kvalitet, og samtidig bidra til den norske debatten om trygdepolitikken.

Prosjektmål

Et sentralt mål for prosjektet er å spre kunnskap om trygdespørsmål i samfunnet. I løpet av prosjektet vil vi revidere en lærebok om de norske trygdene, og jobbe opp mot det nyetablerte Kompetansesenteret for arbeidsinkludering (KAI) ved HiOA for å styrke samarbeidet mellom forskning og utdanning. Vi vil også utrede mulighetene for å etablere en forskerskole om trygd og aktivering, og samarbeide med Gruppe for trygdeøkonomi ved UiB om minst en felles forskerkonferanse og en felles sluttkonferanse.

Se også:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Henning Finseraas Forsker I, bistilling Ph.d. 482 83 631 henning.finseraas@ntnu.no
Anne Skevik Grødem Forsker I Dr. polit. 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no
Inés Hardoy Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no
Aksel Hatland Forsker I emeritus Ph.d. 907 65 037 aksel.hatland@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Lars Inge Terum
Gaute Torsvik
Andreas Eriksen
Talieh Sadeghi
Anders Molander
Vilhena Susana
Kalle Moene
Paolo Giovanni Piacquadio
Staffan Kumlin
Axel West Pedersen
Øystein Marianssønn Hernæs
Magnus Bergli Rasmussen
Anniken Hagelund

Publikasjoner

 • Grødem, Anne Skevik (2022). Scandinavian Social Democrats Facing The ‘Progressive Dilemma’: Immigration and Welfare States In Left-of-Centre Party Programs. Nordic Journal of Migration Research. 12(2), s. 223–239. doi: 10.33134/njmr.351. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trætteberg, Håkon Solbu & Grødem, Anne Skevik (2021). From national activation legislation to local practices in Norway—Why the same law gives diverse practices. International Journal of Social Welfare. doi: 10.1111/ijsw.12513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle) & Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I Fischer, Georg & Strauss, Robert (Red.), Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press. s. 219–246. doi: 10.1093/oso/9780197545706.003.0006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjersøe, Heidi Moen (2020). Frontline provision of integrated welfare and employment services: Organising for activation competency. International Journal of Social Welfare. 30(3), s. 280–290. doi: 10.1111/ijsw.12464.
 • Leseth, Anne; Vilhena, Susana & Gjersøe, Heidi Moen (2020). Aktivitetspliktens innside og utside – Unge mottakere av sosialhjelp og deres erfaringer med aktivitetsplikt . Tidsskrift for velferdsforskning. 23(2), s. 126–139. doi: 10.18261/issn.0809-2052-2020-02-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2019). The Role of Employer-Provided Sick Pay in Britain and Norway. Research in Labor Economics. 47, s. 227–252. doi: 10.1108/S0147-912120190000047008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten? I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 201–222.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Familier og barn. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 160–175.
 • Grødem, Anne Skevik & Vilhena, Susana (2019). Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 294–310.
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust . West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2019.1596733. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjersøe, Heidi Moen (2019). Profesjoner. I Brodtkorb, Elisabeth & Rugkåsa, Marianne (Red.), Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk. s. 41–61.
 • Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2019). Kommunal inntektssikring. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 251–268.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West & Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 13–32.
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus Bergli (2019). Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review. doi: 10.1177/0192512118809106. Fulltekst i vitenarkiv
 • Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute & Øverbye, Einar (2018). Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment. Journal of Social Policy. 47(1), s. 39–56. doi: 10.1017/S0047279417000113.
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2018). The Autocratic Welfare State: Old-Age Pensions, Credible Commitments, and Regime Survival. Comparative Political Studies. 51(5), s. 659–695. doi: 10.1177/0010414017710265. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Andreas (2018). Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy. s. 1–18. doi: 10.1017/S0047279418000612.
 • Eriksen, Andreas & Molander, Anders (2018). Welfare reform and public justification. Policy Studies. s. 1–20. doi: 10.1080/01442872.2018.1538487.
 • Godøy, Anna Aasen & Dale-Olsen, Harald (2018). Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism. Journal of Public Economics. 167, s. 190–204. doi: 10.1016/j.jpubeco.2018.08.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2017). Family and Working Life in the Nordic Countries. I Petersen, Klaus; Kuhnle, Stein; Otsuka, Yoko; Kettunen, Pauli & Kamiko, Akio (Red.), The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou.
 • Kumlin, Staffan & Haugsgjerd, Atle (2017). The Welfare State and Political Trust: Bringing Performance Back In. I Zmerli, Sonja & van der Meer, Tom (Red.), Handbook on Political Trust. Edward Elgar Publishing. s. 285–301.
 • Kumlin, Staffan; Stadelmann-Steffen, Isabelle & Haugsgjerd, Atle (2017). Trust and the Welfare State. I Uslaner, Eric M. (Red.), Oxford Handbook of Social and Political Trust (online version published January 2017). Oxford University Press. s. 385–408. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190274801.013.8.
 • Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute & Øverbye, Einar (2017). Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner. Søkelys på arbeidslivet. 34(3), s. 147–166. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-03-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Terum, Lars Inge & Adler, Michael (2017). Austerity, conditionality and litigation in six European countries. I Matteucci, Stefano Civitarese & Halliday, Simon (Red.), Social rights in Europe in an age of austerity. Routledge. s. 147–177. doi: 10.4324/9781315204574-7.
 • Rasmussen, Magnus & Pontusson, Jonas (2017). Working-Class Strength by Institutional Design? Unionization, Partisan Politics, and Unemployment Insurance Systems, 1870 to 2010. Comparative Political Studies. 51(6), s. 793–828. doi: 10.1177/0010414017710269.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy. 27(1), s. 77–89. doi: 10.1177/0958928716673315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Axel West & Kuhnle, Stein (2017). The Nordic welfare state model. I Knutsen, Oddbjørn P. (Red.), The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget. s. 219–238. Fulltekst i vitenarkiv
 • Finseraas, Henning & Kotsadam, Andreas (2017). Ancestry Culture and Female Employment - An Analysis Using Second-Generation Siblings. European Sociological Review. 33(3), s. 382–392. doi: 10.1093/esr/jcx048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Axel West (2017). Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv. I Stamsø, Mary Ann (Red.), Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg). Gyldendal Akademisk. s. 382–401. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten? I Bendiksen, Stian Carstens; Helseth, Sverre & Lundgren, Charlotte (Red.), Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. s. 184–200.
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring. I Stamsø, Mary Ann (Red.), Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg). Gyldendal Akademisk. s. 362–381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Migration as a Challenge to the Nordic Welfare States. I Veggeland, Noralv (Red.), The Current Nordic Welfare State Model. Nova Science Publishers. s. 149–170. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2016). Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk. Sosiologisk Tidsskrift. 24(4), s. 303–326. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-04-03. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. 370 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana & Stranden, Anne Lise (2020). Unge sosialhjelpsmottakere: Aktivitetsplikt er ok, men pengetrekk kan føles urettferdig.
 • Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana & Stranden, Anne Lise (2020). Young social welfare users: Mandatory activities are ok, but benefit sanctions can feel unfair.
 • Terum, Lars Inge & Sadeghi, Talieh (2019). Medarbeidernes kompetanse ved NAV-kontorene.
 • Terum, Lars Inge & Sadeghi, Talieh (2019). Sosialarbeidere taper terreng. [Fagblad]. velferd.no.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Progressives facing the “progressive’s dilemma”: acknowledge, reject or redefine? .
 • Leseth, Anne & Gjersøe, Heidi Moen (2019). "All I want now is to get a job, so that I can prove something" Experiences and conceptualization of work amoung Young social Assistant recipients in Norway.
 • Grødem, Anne Skevik (2019). Hvordan få flere i arbeid i Norge?
 • Gjersøe, Heidi Moen & Strand, Anne Hege Henden (2019). Between employmer needs and client needs – Tackling a new role for the street-level organization. .
 • Leseth, Anne; Gjersøe, Heidi Moen & Vilhena, Susana (2019). KAI-kronikken: Implementering av aktivitetsplikt – en maternalistisk praksis.
 • Gjersøe, Heidi Moen (2019). Welfare Conditionality for young benefit recipients - Towards Individual Problem Explanations in an Encompassing Welfare State?
 • Gjersøe, Heidi Moen; Jakobsen, Siw Ellen & Leseth, Anne (2019). Flere unge blir uføretrygdet når NAV stiller krav. [Internett]. https://forskning.no/arbeid/flere-unge-blir-uforetrygdet-nar.
 • Gjersøe, Heidi Moen (2018). Komplekse vurderinger i førstelinjen – arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring og integrering.
 • Grødem, Anne Skevik (2018). Hvem har rett til offentlig forsørgelse? Velferdsdebatt etter finanskrise og migrantkrise.
 • Pedersen, Axel West (2018). Norsk velferdspolitikk. Nordisk modell konservert i olje(penger)? .
 • Dale-Olsen, Harald & Godøy, Anna Aasen (2018). Kollegaens fastlege påvirker ditt sykefravær. Aftenposten Viten. s. 12–13.
 • Gjersøe, Heidi Moen (2018). Bort fra rettighetstenkningen? NAV-veilederes håndtering av aktivitetskrav og sanksjoner overfor trygde- og sosialhjelpsmottakere.
 • Dale-Olsen, Harald (2018). Økte ulikheter med sykelønnskutt? Magasinet Velferd. 107(5), s. 40–41.
 • Gjersøe, Heidi Moen (2018). "I believe that mandatory activation is a tool to help people further" – front line workers’ experiences with mandatory activation in Norway (presentation of working paper co-written with Anne Leseth and Susana Vilhena).
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Etter gullalderen. Fra generøs velferdsstat til nidkjær aktiveringsstat?
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit. Refleksjoner over NOU 2017:2.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Lav sysselsetting blant innvandrere i Norge. Årsaker og konsekvenser.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Migrasjon som utfordring for den norske velferdsmodellen.
 • Rasmussen, Magnus; Jensen, Carsten & Andersen, David (2017). Suffering from Suffrage: Welfare State Development and the Politics of Negative Conditionality.
 • Rasmussen, Magnus & Knutsen, Carl Henrik (2017). Party Institutionalization and Welfare State Development.
 • Kumlin, Staffan (2017). Could the Political Consequences of Class Marginalization Be Different? The Political Quarterly.
 • Pedersen, Axel West (2017). Norge, last man standing? Nordisk likhet under press.
 • Vilhena, Susana (2017). Conditionality variations in social assistance: the case of Norway and Portugal.
 • Eriksen, Andreas (2017). Bokanmeldelse: New Contractualism in European Welfare State Policies. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(3), s. 357–360. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-03-08.
 • Pedersen, Axel West (2017). Inequality trends in the Nordic countries: The role of social security retrenchment.
 • Vilhena, Susana (2017). The practice of social work in social assistance: understanding the implementation of active conditions and sanctions in Norway and Portugal.
 • Vilhena, Susana (2017). Conditionality in social assistance in Norway and Portugal.
 • Gjersøe, Heidi Moen (2017). Client participation in activation schemes within a holistic street-level service.
 • Rasmussen, Magnus (2017). Forskning viser at: Velgerne går til høyre i nedgangstider. Dagens næringsliv.
 • Gjersøe, Heidi Moen (2017). Client participation in activation schemes within a holistic street-level service.
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2017). Offering pensions can help autocrats stay in power longer. Washington Post.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit.
 • Frøjd, Elise Koppang & Gjersøe, Heidi Moen (2017). Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere. [Internett]. Viten og praksis.
 • Pedersen, Axel West (2016). Det finske borgelønnseksperimentet. En kommentar.
 • Vilhena, Susana (2016). Understanding sanctions in social assistance in Norway and Portugal.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 5. jan. 2017 09:58 - Sist endret 10. jan. 2020 14:58