English version of this page
Avsluttet prosjekt

Målrettet dialogarbeid i skolen om verdier og livsvalg

Prosjektperiode 2007 - 2008
Oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Prosjektnr. 415.108

Litteraturstudien omfatter en gjennomgang av relevant forskning om verdi og normdannelse i handlingsfeltet mellom familie, jevnaldrende, skolen. Formålet med kunnskapsoversikten er å gi en kommentert framstilling av sentrale problemstillinger og perspektiver på feltet. Studien vil konsentrere seg om tre felt: familien, skolen og jevnaldergruppen. Verdikonflikter og -forhandlinger oppstår gjerne på tvers av disse feltene, noe som vil bli gitt oppmerksomhet i kunnskapsstatusen. Prosjektet vil dessuten omfatte en avgrenset kvalitativ studie bestående av fokusgrupper med ungdom og foreldre om deres verdiforankring og håndtering av verdikonflikter.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:29 - Sist endret 19. juni 2017 00:58