Avsluttet prosjekt

Makt i næringslivet

Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 418.012

Prosjektet sikter mot å beskrive maktforholdet i næringslivet - i selskaper og markeder og i forholdet mellom politikk, forvaltning og offentlig sektor.

Prosjektet utfolder seg langs fire hovedlinjer. For det første drøftes en mer generell forståelse av sammenhengen mellom makt og markeder. Makt blir ikke forstått som avvik fra markeders ideelle funksjonsmåte, men som noe som er nødvendig for å få markeder til å fungere. For det andre blir eliten i næringslivet kartlagt og sammenlignet med andre norske eliter. Dette danner også grunnlag for forståelsen av maktfordelingen i næringslivet slik den er nedfelt i eierroller, styremedlemskap og uformelle nettverksdannelser. For det tredje opparbeides det dypere forståelse av maktutøvelse i næringslivet gjennom detaljerte studier av fusjonsprosesser i finanssektoren. I løpet av 1990-årene var dette en særlig turbulent sektor. Disse prosessene blir sett i kontrast til oljesektoren, som er et eksempel på vellykket nasjonal styring. For det fjerde diskuteres problemer knyttet til nasjonalt eierskap og statlig eierskap i norsk økonomi. Et grunnleggende dilemma blir drøftet: Statlig eierskap byr på en rekke problemer i en liberalisert økonomi, men ser likevel ut til å være en forutsetning for å opprettholde nasjonalt eierskap i noen nøkkelnæringer i Norge.

Deltakere

Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:36 - Sist endret 19. juni 2017 00:58