Avsluttet prosjekt

Lokaldemokratiundersøkelsen 2007

Prosjektperiode 2007 - 2010
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 414.052

Institutt for samfunnsforskning har gjennomført velgerundersøkelsene ved lokalvalgene i 1995, 1999 og 2003, og har dermed begynt å bygge opp en tidsserie som vil bli vesentlig for å kartlegge endringer i lokaldemokratiet.

Denne serien med undersøkelser ble videreført ved lokalvalget i 2007. Data ble samlet inn av Statistisk sentralbyrå, ved hjelp av telefonintervju og spørreskjema. I undersøkelsen inngikk også et panel: halvparten av utvalget ble også intervjuet i 2003.

Prosjektet samarbeider med flere forskningsmiljøer utenfor ISF. Et gjennomgående tema i undersøkelsen er betydningen av geografisk nærhet for demokratisk legitimitet og politisk deltakelse. Norsk og internasjonal forskning om politisk deltakelse og legitimitet er først og fremst konsentrert om de nasjonale politiske institusjonene.

Lokaldemokratiet er også blitt gjenstand for forskning, men det kommunale og regionale demokratiet er i liten grad blitt sammenlignet med demokratiet på nasjonalt plan.

Vi forholder oss til to former for nærhet. For det første, forvaltningsnivå: vi sammenligner det nasjonale, det regionale og det lokale demokratiet. For det andre, enhetenes størrelse: vi sammenligner forhold i større og mindre kommuner og fylker.

Sentrale emner i undersøkelsen er: a) medborgernes partivalg ved lokalvalget; b) valgdeltakelsen, og synet på valgdeltakelse som borgerplikt; c) innbyggernes lokalpolitiske deltakelse utenom valg; d) lokaldemokratiets legitimitet; e) motivasjon for lokalpolitisk deltakelse; f) lokale medier og kilder til lokalpolitisk informasjon; og g) innbyggernes syn på de folkevalgte representantenes rolle i lokaldemokratiet.

Deltakere

Johannes Bergh Ph.d. Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 943 88 242 Send e-post
Tor Bjørklund Dr. philos. Tilknyttet forsker 408 99 922 Send e-post
Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:26 - Sist endret 19. juni 2017 01:00