Avsluttet prosjekt

Lokaldemokratiet i et generasjonsperspektiv

Youth in local governance
Prosjektperiode 2001 - 2002
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 413.042

Målsettingen med prosjektet er å gi innsikt i ungdoms politiske deltakelse og samfunnsengasjement. Tre typer deltakelse inngår: Partipolitisk deltakelse, deltakelse i frivillige organisasjoner og deltakelse i nye medvirkningsarenaer som ungdomsråd, lokale høringer og selvstyrte ungdomshus. Søkelyset rettes mot personlig engasjement, muligheten til å organisere seg og opplevelsen av innflytelse.

Prosjektet vil benytte seg av allerede foreliggende datamateriale. Av kvantitative data er det hovedsak tre datasett som vil benyttet:

-To lokale ungdomsundersøkelser (2000, 2001) med et spesielt fokus på samfunnsengasjement og nye former for deltakelse.

-Hopkinssurvey-undersøkelse om deltakelse i frivillige organisasjoner.
- Makt-og demokratiutredningens Medborgerundersøkelse (2001) som retter søkelyset mot politisk holdningsmønstre og –interesse.
Det kvalitative datamateriale består av intervjuer med elever i 10. klasse ved to ungdomsskoler om deres politiske engasjement, samt medlemmer i fire ungdomsråd om deres motivasjon for å delta og arbeide i ungdomsråd.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:19 - Sist endret 19. juni 2017 00:59