English version of this page
Avsluttet prosjekt

Lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn i norsk grunnopplæring

- omfang, konsekvenser og tiltak
Prosjektperiode 2012 - 2015
Oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Prosjektnr. 415.146

Prosjektformål

Hensikten med prosjektet er å skaffe tilveie kunnskap om barn og unge som har lengre opphold i utlandet i løpet av grunnopplæringen i Norge (grunnskole og videregående skole). Disse barna og ungdommene går ofte på skole i utlandet, men prosjektet omfatter også de som ikke går på skole. Målgruppen er barn og familier med innvandrerbakgrunn, med spesielt fokus på Pakistan og Somalia. Prosjektet skal belyse årsaker til og konsekvenser av slike opphold for barna det gjelder, deres utdanning og integrering på sikt. Studien skal også se på konsekvenser av utenlandsopphold for norsk skole, og hvordan regelverk og rutiner knyttet til oppfølging av disse barna fungerer i praksis.

Fire delprosjekter inngår:

 1. Kvantitativ undersøkelse av omfang, frekvens og landbakgrunn for barn med utenlandsopphold under grunnopplæringen. For også å se endringer over tid vil vi 

  • replisere og oppdatere SSBs undersøkelse fra 2004 som ved hjelp av Folkeregisterets bosettings/utvandringstall, anslo omfang av barns utenlandsopphold. Vi vil utvide disse analysene til flere grupper, spesielt somaliere, og supplere informasjonen fra Folkeregisteret med informasjon om bortfall av barnetrygd.

  • I den kvantitative undersøkelsen inngår også informasjon om utenlandsopphold registrert i et utvalg kommuners skoleadministrative systemer.

 2. Norske utdanningsetaters og skolers erfaringer med å håndtere elevers utenlandsopphold, både før og etter slike opphold. Her vil vi intervjue

  • Rektorer og relevante ansatte ved utvalgte case- skoler

  • Utdanningsdirektoratet og kommunenes/fylkeskommunenes utdanningsetater

 3. Barn/unge og foreldre med erfaringer fra lengre utenlandsopphold skal intervjues:

  • 16-25 åringer som tidligere har gått på skole/ikke gått på skole i utlandet.

  • Foreldre til barn som har hatt lengre utenlandsopphold.

 4. Utenlandsstudien: Barn og foreldre som oppholder seg i utlandet

  • intervjues under deres opphold.

  • Aktuelle skoler i utlandet intervjues om sine erfaringer med norske elever

Studien ble publisert som rapport i Institutt for samfunnforsknings rapportserie i januar 2014, under navnet Transnasjonal oppvekst.

  

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Forsker I 975 71 460 Send e-post
Publisert 14. jan. 2013 10:17 - Sist endret 19. juni 2017 01:00