English version of this page
Avsluttet prosjekt

Lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet

Prosjektperiode 2008 - 2009
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 410.079

I dette prosjektet vil vi anvende tilgjengelig data og statistikk og beskrive utviklingen i lønnsforskjeller blant arbeidstakere i Norge langs flere ulike dimensjoner. Vi vil også studere sammenhengen mellom lønnsomhet og lønnsspredning, samt sammenhenger mellom lederlønnsutviklingen og andre viktige kjennetegn som ansattes lønnsutvikling og ulike resultatmål for bedrifter og foretak. Vårt prosjekt vil også gi en oversikt over lønnsdannelsen for ulike grupper i Norge, med fokus på endringer i økonomiske, sosiale og normative forhold, som kan være med å forklare den observerte utviklingen i lønnsforskjeller. Avslutningsvis vil vi også produsere en kunnskapsstatus som oppsummerer internasjonal statistikk og forskning knyttet til lønnsdannelse og lønnsforskjeller, herunder også forskning knyttet til avlønning av spesielle grupper som ledere.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 / +1 5109029154 Send e-post
Publisert 25. nov. 2008 15:36 - Sist endret 19. juni 2017 00:59