Avsluttet prosjekt

Kvinner og eierskap

Prosjektperiode 2003 - 2005
Oppdragsgiver Barne- og familiedepartementet; EU; Innovasjon Norge
Prosjektnr. 412.047

Hensikten med studien er ønsket om mer og bedre kunnskap om kvinners eierskap i næringslivet. Prosjektet omfatter fem europeiske land: Hellas, Island, Latvia, Norge og Sverige. Fokuset er rettet mot å kartlegge kvinners veier til eierskap og kvinners utøvelse av eierskap. Når det gjelder veier til eierskap er det to forhold er særlig sentrale: arv og entreprenørskap. I forhold til utøvelse av eierskap blir det undersøkt i hvilken grad kvinner er aktive eiere, det vil si om de er daglige ledere eller styreledere i virksomheten.

Disse forholdene er kartlagt i hvert av landene, og det er laget en komparativ analyse. Prosjektet har både vitenskaplige og praktiske siktemål. Det frembringer ny kunnskap om kvinners eierskap og peker på hva som fremmer og hva som hindrer kvinner som eiere i næringslivet.

Undersøkelsene i de fem landene viste at kvinneeide bedrifter har en nøkkelrolle som motorer for økonomisk vekst og jobbdannelse. I samtlige land representerer likevel kvinner en minoritet blant eierne i næringsliv eller landbruk. Dette kan ses i sammenheng med at kvinner i familieeide bedrifter og bondegårder ofte har viktige roller, men de er som oftest ikke formelt registrerte som eiere. Dette har ført til et feilaktig bilde av kvinnenes rolle i næringslivet. Prosjektet demonstrerte også at det eksisterer lite kunnskap om kvinner som bedriftseiere. Det er et generelt behov for bedre statistikk og mer sammenhengende informasjon om kvinnelige bedriftseiere.

ISF er ansvarlig for den norske delen av prosjektet og for den komparative analysen.

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:39 - Sist endret 19. juni 2017 01:00