English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kvinner i finans

Får ikke, kan ikke eller vil ikke? Om kultur, karrierevalg, muligheter og verdisetting av kompetanse og ansvar.

Prosjektperiode Desember 2018 - mai 2019
Oppdragsgiver Finansforbundet, med støtte fra Finansmarkedsfondet
Prosjektnr. 10381
Prosjektleder Sigtona Halrynjo
Bilde av kvinne og mann i forretningsklær som balanserer

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Bakgrunn – få kvinner på toppen og blant høytlønte

I finansnæringen er det betydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Tall fra SSB 2017 viser at mens finansbransjen som helhet er kjønnsbalansert, er kvinner betydelig underrepresentert i ledende posisjoner og i høytlønte posisjoner. I tillegg til underrepresentasjon av kvinner på toppen, viser statistikken også et betydelig lønnsgap mellom menn og kvinner i høytlønte stillinger og ledende posisjoner. 

Ny kunnskap om kultur, karrierevalg og opplevde muligheter og begrensninger

Med utgangspunkt i kjønnsforskjellene i finansbransjen gjennomfører CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning en dybdeintervjustudie om kvinners og menns karriereveier i finans.

Prosjektet skal bidra med ny kunnskap og innsikt i:

  • kultur
  • karrierevalg
  •  opplevde muligheter og begrensninger,
  • betydning av barn og omsorgsansvar
  • verdisetting av kompetanse og ansvar.

Vi benytter kvalitative dybdeintervju og rekrutterer kvinner og menn fra ulike forretningsområder innen finans for å få mer innsikt i likheter og forskjeller i kvinners menns karriereveier og opplevde muligheter og begrensninger.

Publikasjoner

Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke & Torjussen, Sahra Ali Abdullahi (2019). Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:7.

Hovedfunnsgrafikk fra studien (pdf-fil)

Medieklipp

Deltakere

Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Sahra Ali Abdullahi Torjussen
Emneord: Likestilling, Arbeid
Publisert 19. feb. 2019 10:25 - Sist endret 16. des. 2019 14:52