English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kunnskapsstatus om nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner

Prosjektperiode 2008 - 2008
Oppdragsgiver Kultur- og kirkedepartementet
Prosjektnr. 413.076

Vi ønsker å utarbeide en kunnskapsstatus hvor vi studerer hvordan utviklingen av et nettverkssamfunn påvirker frivillig organisering. Utviklingen av nettverkssamfunnet vil muligens påvirke frivillige organisasjoner på flere måter. For det første vil en slik utvikling påvirke frivillig innsats ved at nye former for mobilisering og koordinering av frivillig innsats oppstår, samt at frivillige vil stå overfor flere muligheter for selvorganisering og kollektive aksjoner. For det andre vil det også berøre organisasjonenes virkemåte ved at nettverk som koordineringsform blir viktigere. For det tredje reiser det spørsmål om hvordan nettverk kan forenes med de grunnleggende prinsippene for organisasjonsdemokrati som kjennetegner norske frivillige organisasjoner. For det fjerde vil nettverkskoordinering påvirke frivillige organisasjoners samarbeidsformer både med andre sivile aktører og med offentlige myndigheter(governance). Kunnskapsstatusen vil dermed ta sikte på å oppsummere eksiterende kunnskaper på disse fire områdene: frivillig innstats, organisatoriske former, demokrati og governance

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:29 - Sist endret 19. juni 2017 00:59