English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kunnskapsoversikt over forskning om hatefulle ytringer

Prosjektperiode 2016 - 2016
Oppdragsgiver Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
Prosjektnr. 10168
Prosjektleder Marjan Nadim
Illustrasjon: ISF.

Illustrasjon: ISF.

Prosjektet resulterte i tre temanotater om hatefulle ytringer.

Temanotat 1

Dette temanotatet samler, oppsummerer og vurderer forskning som belyser følgende temaer:

  • Omfanget av hatefulle ytringer på internett og utviklingen over tid

  • Hvilke grupper i samfunnet som er særlig utsatt for hatefulle ytringer på internett

  • Hvem som produserer hatefulle ytringer og hva som driver dem

Hovedansvarlig: Marjan Nadim og Audun Fladmoe

Temanotat 2

Temanotat 2 samler, oppsummerer og vurderer forskning som belyser følgende temaer:

  • Sammenhengen mellom hatefulle ytringer og diskriminering, mobbing og vold

  • Forskning om konsekvenser for de gruppene som er utsatt og for samfunnet

Hovedansvarlig: Helga Eggebø og Elisabeth Stubberud (KUN) 

Temanotat 3

Dette temanotatet er en gjennomgang av:

  • Hvordan hatefulle ytringer er definert og regulert internasjonalt, i nasjonal lovgivning og i relevant rettspraksis

  • I tillegg belyser notatet pågående diskusjoner om grensen mellom ytringsfrihet og vernet mot hatefulle ytringer, basert på foreliggende forskning

Hovedansvarlig: Advokat Jon Wessel-Aas (Bing Hodneland advokatselskap DA), Audun Fladmoe og Marjan Nadim 

Medieklipp

– Folk sprer netthat fordi de kjeder seg, Marjan Nadim og Audun Fladmoe i Dagen, 22.11.2016

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Fladmoe Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no
Marjan Nadim Forsker I Ph.d. 916 09 108 marjan.nadim@samfunnsforskning.no
Jon Wessel-Aas
Helga Eggebø (KUN)
Elisabeth Stubberud (KUN)
Emneord: Medier og offentlighet
Publisert 26. aug. 2016 14:00 - Sist endret 3. feb. 2020 07:27