Avsluttet prosjekt

Kunnskapsoversikt om det kjønnsdelte arbeidslivet

Prosjektperiode 2005 - 2005
Oppdragsgiver Barne- og familiedepartementet
Prosjektnr. 412.050

Tendensen til at kvinner og menn arbeider innenfor ulike yrker, og på ulike nivåer, er et grunnleggende strukturtrekk ved det norske arbeidsmarkedet. Dette har en rekke konsekvenser; på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå. Mangelen på likestilling på en rekke sentrale samfunnsområder, bl.a. kjønnsforskjeller i lønninger, er koplet sammen med segregeringsprosesser på arbeidsmarkedet. Til tross for hvor viktig kjønnssegregeringen i arbeidslivet antas å være for å forklare vedvarende kjønnsskjevheter i det norske samfunn, finnes det lite systematisert kunnskap om tilstand, endring og stabilitet i disse mønstrene.

Hensikten med å utarbeide en kunnskapsoversikt om det kjønnsdelte arbeidslivet, er å kartlegge omfanget av foreliggende studier som belyser utvalgte sider ved disse mønstrene og systematisere den kunnskap de representerer langs utvalgte kriterier. Det blir særlig lagt vekt på endringer i løpet av det siste tiåret.

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:34 - Sist endret 19. juni 2017 00:59