English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kunnskapsoppsummering om likestilling og diskriminering knyttet til etnisk opprinnelse og livssyn

Prosjektperiode 2014 - 2015
Oppdragsgiver Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
Prosjektnr. 10078

Formålet med dette prosjektet er å sammenstille relevant forskning om likestillings og diskrimineringsutfordringer blant innvandrere, samer og nasjonale minoriteter i Norge i dag. Hvilke utfordringer møter disse gruppene i for eksempel arbeidslivet, skole- og utdanningssystemet og i boligmarkedet – og i møte med det offentlige tjenesteapparatet? Er likestillings- og diskrimineringsutfordringene de ulike gruppene står overfor preget av lignende problemer knyttet til det å være en minoritet? Eller er det også viktige forskjeller mellom gruppene, for eksempel med hensyn til den ulike historiske tilknytningen de har til Norge? I dette prosjektet vil vi gi en systematisk oppsummering og kvalitetsvurdering av relevant forskning på området; en analyse og drøfting av de viktigste funnene; samt identifisering av kunnskapshull og kunnskapsbehov som fremtidig forskning kan belyse.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 17. sep. 2014 09:35 - Sist endret 19. juni 2017 01:00