English version of this page
Pågående prosjekt

Kulturinstitusjoner og frivillighet II

Prosjektperiode 2019 - 2021
Oppdragsgiver Kulturdepartementet
Prosjektleder Signe Bock Segaard

Prosjektbakgrunn

Forskningsprosjektet overordnede fokus er frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner, der hensikten er å se nærmere på ulike problemstillinger som løftes frem i rapporten Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner skrevet av Dag Wollebæk (2018), fra prosjektet Kulturinstitusjoner og frivillighet I. Prosjektet er på den måten en oppfølgning og utdypning av denne rapporten som ga en deskriptiv analyse av frivillighet i kulturfeltet basert på en nettbasert spørreundersøkelse blant ulike kulturinstitusjoner: bibliotek, arkiv, museum, musikkinstitusjon, scenekunstinstitusjon og institusjon for visuell kunst.

Utdypningen innebærer en nærstudie av to spesifikke temaer innen rammen av en kvalitativ casetilnærming, mens oppfølgingen innebærer en gjentakelse av den nettbaserte spørreundersøkelse i 2021 for å avdekke endring versus stabilitet over en 3-årig periode.

Prosjektet vil bli organisert i tre delprosjekter.

Prosjektperiode A 2019

Delprosjekt 1) De frivillige og frivillige organisasjoner – hvem de er, deres motivasjon og samarbeid

Dette delprosjekt retter fokus mot tilbudssiden av frivillige aktører med den hensikten å gi et tydeligere bilde av hvem de er, hva som motiverer dem og hvordan de opplever samarbeidet med ansatte i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Når det gjelder motivasjon hos de frivillige, vil prosjektet både knytte dette til individuelle faktorer hos den enkelte frivillige og til kjennetegn ved den spesifikke kulturinstitusjonen. «De frivillige» viser her til enkeltindivider så vel som lokale kulturinstitusjoner som gjør en frivillig innsats.

I rapporten til Wollebæk ble det bl.a. pekt på en kjønns- og generasjonskløft når det gjelder de frivillige, og derfor vil det bli spesielt lagt vekt på disse dimensjonene i dette delprosjekt. Prosjektet vil videre se på hvilke arbeidsoppgaver de frivillige utfører og om digitalisering påvirker dette. Endelig setter prosjektet søkelys på samarbeidsrelasjonene mellom de frivillige og kulturinstitusjonene og hvordan disse kan forstås ut ifra et samskapingsperspektiv (se Wollebæk 2018:10-11).

Mer konkret vil følgende spørsmål bli belyst i dette delprosjekt 1:

 • Hvem er de frivillige?
 • Hvordan blir de frivillige rekruttert?
 • Hva er motivasjonen for de frivillige?
  • Er det noe spesifikt ved institusjonens egenart som motiverer dem til å gjøre en frivillig innsats akkurat ved denne institusjonen?
  • Hva er viktige betingelser for at de frivillige fortsetter sitt engasjement?
 • Hvilke oppgaver utfører de frivillige?
 • Hva er sammenhengen mellom kjønn, alder, motivasjon og oppgaver?
 • Fører digitalisering til nye oppgaver og rekruttering av yngre frivillige?
 • Hvem tar initiativ og på hvilke premisser foregår samarbeid mellom frivillige og kulturinstitusjonene?

Funn fra delprosjekt 1: Kulturfrivillighet

Prosjektperiode B 2020-2021

Delprosjekt 2) Samspill mellom profesjonelle og frivillige – dynamikk og utfordringer

I dette delprosjekt settes det søkelys på kulturinstitusjonene og deres syn på hva bruken av frivillige aktører innebærer av (positiv) dynamikk og utfordringer. Med et spesifikt fokus på ulike typer av kulturinstitusjoner, legger det en mulighet for å undersøkelse institusjonenes kulturfaglige selvforståelse og hvorvidt denne synes å påvirke arbeidet med rekruttering av samt samarbeid med frivillige.

I rapporten fra 2018 pekes det særlig på at spenningsforhold mellom betalt og ubetalt arbeidskraft samt mellom profesjonalitet og ufaglært/manglende kompetanse kan gi opphav til motstand til bruk av frivillige i kulturinstitusjonene, men samtidig også at den positive gevinsten ved frivilligheten generelt synes å være større enn belastningen (Wollebæk 2018:64).

Prosjektet vil undersøke nærmere hva som ligger i disse spenningsforholdene, om de representerer barrierer som (kan) håndteres lokalt eller nasjonalt, og i så fall hvordan. Her vil et spesifikt fokus på bruk av digitale hjelpemidler inkluderes.

Funn fra delprosjekt 2

Delprosjekt 3) Frivillighet i kulturinstitusjoner – endring eller stabilitet

Dette siste delprosjektet vil følge opp den deskriptive kartleggingen av frivillighet og samarbeid med frivillige aktører innen offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner som ble gjort i 2018 (Wollebæk 2018), med et særlig fokus på endring og stabilitet og hva som kjennetegner de institusjoner som i økende grad bruker frivillige.

I tillegg til å gjenta 2018-undersøkelsen, vil delprosjektet også overveie å inkludere nye spørsmål/tema som gjennom delprosjekt 1 og 2 har vist seg å være relevante for å forstå frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å spesifisere hvilke temaer og spørsmål dette kan være, men kulturinstitusjoners egenart – selvforståelse og identitet – kan være et moment å trekke inn for å belyse variasjon mellom institusjonene jf. beskrivelsen av delprosjekt 1 og 2.

Deltakere

Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 13. mars 2019 08:57 - Sist endret 2. nov. 2020 11:30