English version of this page
Avsluttet prosjekt

Krysningspunkter - Likestillingspolitikk, familiepolitikk og minoritetspolitikk

Prosjektperiode 2006 - 2009
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.052

Prosjektet retter søkelyset mot sider ved kjønnslikestillingsproblematikk som er forbausende lite studert. Det gjelder hvordan kjønnslikestillingsspørsmål håndteres i krysningspunktet familie- og minoritetspolitikk. Prosjektet vil undersøke i hvilken grad og på hvilke måter likestillings- og familiepolitikk behandles i lys av den norske minoritetspolitikken. Det empiriske prosjektet vil undersøke politikkutforming og politisk debatt i krysningspunktene familiepolitikk, likestillingspolitikk og minoritetspolitikk gjennom analyse av politiske dokumenter på aktuelle saksområder, som f.eks. stortingsmeldinger, stortingskomitéinnstillinger, stortingsdebatt og partienes politiske programmer og utvalgsarbeid. De empiriske analysene vil først rettes inn mot den overordnede politikkutformingen på feltet, gjennom analyse av sentrale familie- og minoritetspolitiske meldinger. Deretter vil et utvalg konkrete politiske saksfelt, som mer direkte berører spenningsflatene kjønnslikestilling, familie- og minoritetspolitikk studeres i mer detalj. Resultater fra analysene vil videre bli sammenlignet med en parallell studie av politikkutforming på dette feltet i Danmark. Denne delen er basert på et samarbeid med Anette Borchorst, lektor ved Institutt for historie, internationale studier og samfundsforhold, Aalborg Universitet

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:56 - Sist endret 19. juni 2017 00:59