English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kommunale botiltak for barn og unge

Prosjektperiode Desember 2017 - august 2018
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 10283
Prosjektleder Hilde Lidén
Barnetegning av et hus

Foto: Colourbox.com.

Prosjektformål

Forskningsprosjektet hadde som formål å skaffe til veie mer kunnskap om kommunale botiltak for barn og unge, inkludert botiltak for enslige mindreårige flyktninger og unge i ettervern.

Studien kartla og beskrev ulike typer botilbud, identifiserte oppfølgings- og kompetansebehov hos beboerne og hvilke systemer for kvalitetssikring som finnes. Hensikten var å gi kunnskapsbaserte innspill til en eventuell lov- eller forskriftsregulering av krav om godkjenning, tilsyn og eventuelle minstekrav.

Prosjekttilnærming

Prosjektet bestod av:

  1. en kartleggingsstudie til landets kommuner om botilbud til barn og unge
  2. intervjuer med beboere og ansatte
  3. intervjuer med nøkkel- og fagpersoner i aktuelle etater ,direktorater mm. som grunnlag for anbefalinger om en evt. lovregulering

Publikasjoner

Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu & Ulvik, Oddbjørg Skjær (2018). Kommunale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdsstaten. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:14.

Medietreff

Kronikk: Uten et trygt sted å bo av Lidén, Trætteberg og Ulvik, Klassekampen 28. september 2018

Nyhetssak: Vil styrke rettighetene til unge som ikke kan bo hjemme

 

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Hilde Lidén Forsker I Dr. polit. 951 23 660 hilde.liden@samfunnsforskning.no
Håkon Solbu Trætteberg Forsker II Ph.d. 920 54 308 h.s.tratteberg@samfunnsforskning.no
Oddbjørg Skjær Ulvik (OsloMet)
Emneord: Velferd, Migrasjon
Publisert 8. des. 2017 15:17 - Sist endret 8. nov. 2018 10:49