English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

Prosjektperiode 2018 - 2020
Oppdragsgiver Kulturdepartementet
Prosjektleder Bernard Enjolras

Prosjektbakgrunn

Kommuner og fylkeskommuner er viktige tilretteleggere og finansører av lokal frivillighet. Samtidig vet vi lite om hvordan lokale myndighetene samhandler med frivillige organisasjoner. Dette prosjektet vil, basert på cases studier i utvalgte kommuner og fylkeskommuner, bidra til å skaffe ny kunnskap om den lokale og regionale frivillighetspolitikken og dens betydning for organisasjonenes demokratiske rolle og økonomiske rammevilkår.

Prosjektformål

Prosjektet vil undersøke samspillet mellom frivillige organisasjoner og lokale og regionale myndigheter på følgende felter:

  • kultur og fritid
  • helse og omsorg
  • barn og ungdommers oppvekstsvilkår
  • integrering av innvandrergrupper
  • beredskap

Prosjektet vil identifisere hvilke forutsetninger som bør være på plass for at samspillet mellom kommunal politikk og frivillige organisasjoner blir vellykket på de ulike feltene.

I tillegg vil prosjektet undersøke hvordan samspillet mellom lokalpolitikken og den statlige sektorielle politikken påvirker frivillige organisasjoners rammevilkår og aktiviteter innenfor de respektive saksområdene. Prosjektet vil også utforske i hvilken grad og på hvilken måte ulike forvaltningsnivåer (kommune, fylke, stat) påvirker lokale frivillige organisasjoners aktivitet og rammevilkår. Til slutt vil prosjektet kartlegge omfanget av samarbeidsrelasjoner mellom frivillige organisasjoner og kommunal sektor.

Deltakere

Daniel Arnesen Ph.d. Forsker II 415 57 586 Send e-post
Dag Arne Christensen Ph.d. Forskningsleder Send e-post
Ivar Eimhjellen Ph.D. Forsker II Send e-post
Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Rune Ervik Ph.d. Forsker I Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Tord Skogedal Lindén Ph.D. Forskningsleder Send e-post
Håkon Solbu Trætteberg Ph.d. Forsker II 920 54 308 Send e-post
Ines Wagner Ph.d. Forsker II 907 82 170 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 24. mai 2018 10:10 - Sist endret 15. juni 2020 09:23