English version of this page
Avsluttet prosjekt

Kjønnslemlestelse i Norge - kartlegging av omfang og forslag til videre tiltak

Prosjektperiode 2007 - 2008
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet; Helse- og omsorgsdepartementet
Prosjektnr. 415.106

Formålet med prosjektet er å vurdere omfanget av kjønnslemlestelse, og da særlig i hvilken grad jenter som vokser opp i Norge omskjæres. Forskningsprosjektet skal videre gi innspill til hvilke tiltak som kan bidra til å avskaffe praksisen. Prosjektet vil være tredelt: a) gi en kvalifisert drøfting av mulig omfang av kjønnslemlestelse, b) gi kunnskap om forankring og bruk av avvergelses- og meldeplikten i ulike yrkesgrupper og c) innhente og drøfte ulike yrkesgruppers og målgruppers vurderinger av effektive tiltak mot kjønnslemlestelse.

Når det gjelder omfang vil vi ta utgangspunkt i statistiske indikatorer som så blir ytterligere kvalifisert gjennom en kartleggingstudie og intervjuer med aktuelle profesjoner/institusjoner innen oppvekst og helse. Vi vil gjøre bruk av flere datakilder: Statistisk materiale, kartleggingstudie som inkluderer helsevesenet, barnevernet og skoler/barnehager, intervjuer med relevante yrkesgrupper innen helsevesenet, samt barnevernet og skoler/barnehager.

Vi vil også intervjue religiløse ledere og ressurspersoner innen det berørte miljøer. Et utvalg ungdommer i målgruppen vil bli intervjuet. Prosjektrapport offentliggjøres i mai 2008.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:27 - Sist endret 19. juni 2017 00:59