English version of this page
Pågående prosjekt

Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister

Blant kvinnelige og mannlige jurister er det et gap i karriere og lønn. Dette prosjektet skal bidra med kunnskap på preferanser, idealer og holdninger og faktisk karriere – og betydningen av barn og omsorgsansvar for karriereutvikling og karriereløp for jurister og advokater.

Prosjektperiode September 2020 - mai 2021
Oppdragsgiver Norges Juristforbund
Prosjektnr. 10539
Prosjektleder Sigtona Halrynjo
Kjønnsforskjeller blant jursiter

Illustrasjon: ISF/Colourbox.com

Prosjektbakgrunn

Tidligere studier har vist et gap i karriere og lønn mellom kvinnelige og mannlige jurister, særlig knyttet til barn og omsorgsansvar (Butikofer et. al 2018; Halrynjo 2010; Halrynjo 2017), som ikke kan forklares med forskjeller i preferanser.

Fortsatt er det mye som tyder på at kvinnelige jurister får mindre igjen for sin investering i utdanning når det gjelder lønn og karriere, enn det mannlige jurister får.

Prosjektformål

Kvinneutvalget i Norges Juristforbund har bedt CORE, Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning om en oppfølgingsstudie av undersøkelsen «Karriere, kompetanserealisering og omsorgsansvar i eliteprofesjoner» (Halrynjo 2010). Formålet med en ny survey er å gi oppdatert kunnskap om situasjonen blant kvinnelige og mannlige jurister og advokater både når det gjelder preferanser, idealer og holdninger og faktisk karriere – og betydningen av barn og omsorgsansvar for karriereutvikling og karriereløp.

Studien vil kunne gi svar på spørsmål som:

  • Hvor likestilt/ulikestilt er karrierene til kvinnelige og mannlige jurister?
  • Er karrieregapet blitt mindre det siste tiåret?
  • Er karriere, lønn og ansvar like viktig for kvinner som for menn?
  • Kan kjønnsforskjeller i karriere og lønn, forklares med at kvinner har andre preferanser enn menn? Eller handler det mer om ulike betingelser for karriere?
  • Foretrekker jurister likestilt eller kjønnsskjev arbeid-familietilpasning? Har det endret seg det siste tiåret?
  • Hvordan fordeler jurister ansvar for barn og familielogistikk? Hvem har «bakkemannskap» hjemme?
  • Har arbeid-familietilpasningen blitt mer likestilt og hva betyr familie- og omsorgsansvar for karriere?
  • Hvilke krav og forventninger opplever jurister at de må håndtere på ulike stillingsnivå og i ulike sektorer, og hvilke krav og forventninger oppleves som forenlig/uforenlig med ulike livssituasjoner?
  • Hvilke forskjeller kan vi identifisere mellom jurister i privat og offentlig sektor, på ulike stillingsnivå og mellom ulike typer av jobber?

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Sigtona Halrynjo Forsker II Ph.d. 481 21 698 sigtona.halrynjo@samfunnsforskning.no
Ingrid Høie Vadla Vitenskapelig assistent Master 97416952 i.h.vadla@samfunnsforskning.no
Ruth Eva Jørgensen
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 21. apr. 2021 11:01 - Sist endret 5. mai 2021 15:44