Avsluttet prosjekt

Kjønn, kapital og eierskap - en studie av det moderne kjønnsforholdets kulturelle økonomi

Prosjektperiode 2005 - 2007
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.049

Et gjennomgående trekk ved moderne samfunn er at økonomisk entreprenørskap og eiendom og forvaltning av større kapitalverdier framstår som et mannlig domene, mens kvinner er nærmest usynlige i offentligheten som eiere og kapitalforvaltere. Prosjektet søker å avdekke de underliggende kulturelle meningsaspekter som bidrar til å reprodusere denne vedvarende kjønnsulikhet, ved å studere hvordan symbolske forestillinger om kjønn er – og historisk har vært – koblet til forvalting av kapital og eiendom i det moderne Norge.

Prosjektet består av to delstudier. Den ene studien er en undersøkelse av hvordan ulike typer kapitalverdier fordeler seg på kjønn i dagens Norge, og hvordan kvinner forvalter sitt eierskap relativt til menn. Et hovedformål er å klarlegge de ideer og forestillinger som knytter seg til mannlig og kvinnelig eierskap – hvordan penger, kapital og eiendom inngår i en kulturell diskurs om kvinnelighet og mannlighet. Den andre delstudien handler om å spore opp disse forestillingenes historie. Vi vil gi et omriss av viktige institusjonelle og legale rammer som har strukturert tilgang på kapital og eiendom for kvinner og menn gjennom den moderen epoke i Norge, og drøfte teoretisk hvordan disse rammer kan ses som uttrykk for – og har produsert skiftene kulturelle oppfatninger om kjønn.

Deltakere

Jorun Solheim Mag. art. Tilknyttet forsker 904 06 747 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:50 - Sist endret 19. juni 2017 01:00