Avsluttet prosjekt

Kartlegging og evaluering av hvordan barns situasjon blir belyst i saksbehandlingen i Utlendingsnemda (UNE)

Prosjektperiode 2013 - 2014
Oppdragsgiver Justis- og politidepartementet
Prosjektnr. 415.139

Prosjektet skal kartlegge og evaluere hvordan barns situasjon blir belyst i UNEs saksbehandling, kompetansebehov, kilder til informasjon og vektlegging av denne, herunder høring av barn i UNE. Vi vil utføre en dokumentanalyse av relevante rundskriv, praksisnotater, forskrifter mv i tillegg til ordinære rettskilder, samt intervjue saksbehandlere og ledere i UNE. Videre vil vi gjennomgå saksdokumenter i UNE, bisitte nemndsmøter og observere barnesamtaler. Som ledd i prosjektet skal det vurderes om praksis er i samsvar med FNs barnekonvensjon artikkel 12, utlendingsloven og -forskriften, og om det er behov for endring av praksis. Prosjektet publiseres som NOVA -rapport i samarbeid med ISF.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 28. mai 2013 14:37 - Sist endret 19. juni 2017 00:59