Avsluttet prosjekt

John Hopkins Studier - Oslo

Prosjektnr. 413.021

Sammen med professor Per Selle ved LOS-senteret i Bergen gjen-nomfører ISF en bred kartlegging av «the nonprofit-sector»; inntekter, utgifter, bemanning, legale rammer m.v. Prosjektet har et komparativt siktemål og utføres etter en lest som er lagt ved Johns Hopkins University i Baltimore. Til sammen 27 land deltar i undersøkelsen. Den norske delen består av følgende deler:

– En gjennomgang av frivillige organisasjoners legale grunnlag (avsluttet 1998).

– En surveyundersøkelse av ubetalt innsats og pengegaver til frivillige formål (avsluttet 2000).

– En undersøkelse av det lokale foreningslivet i Hordaland og Bergen (avsluttes 2001).

– En statistisk undersøkelse av inntekter, utgifter og lønnet arbeid i alle «non-profit» organisasjoner (avsluttes 2001).

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:22