Avsluttet prosjekt

Invandrere i arbeid: hjelper det med arbeidsmarkedstiltak?

Prosjektperiode 2012 - 2012
Prosjektnr. 410.100

I forskningslitteraturen om analyse av effekter av arbeidsmarkedstiltak deles ofte effekten av å delta på tiltak i to: i) en effekt mens man deltar på tiltak og ii) en effekt etter at tiltak er avsluttet. Den første er som oftest negativ blant annet fordi man får mindre tid til søking på jobber mens man deltar på tiltak, mens den siste varierer enormt avhengig av type tiltak og hvordan man måler effekten etter at tiltaket er avsluttet. Prosjektets hovedmålsetting er å tallfeste den totale effekten, altså summen av disse to effektene.  Kunnskap om dette er viktig fordi det er den totale effekten som gir oss et mål på i hvilken grad arbeidsmarkedstiltaket har vært vellykket.

Vi vil tallfeste den totale effekten for ulike type tiltak og på ulike utfall. Vårt hovedfokus vil være på ikke-vestlig innvandrere.  Dette er en prioritert gruppe for arbeidsmarkedsmyndighetene. Mer kunnskap om den totale effekten av tiltak for denne gruppen bør derfor være av stor interesse. Funnene vil være verdifulle i forhold til å utvikle politikk og for å kunne gjennomføre nytte-kostnadsanalyser av arbeidsmarkedstiltak i neste omgang. Dette er spesielt viktig i et land som Norge med økende innvandring og relativt generøse velferdsordninger.

I prosjektet vil vi benytte data fra 1993 til 2008. Modellapparatet både skiller effekten mens man er på tiltak fra effekten etter at tiltak er fullført, pluss at man også kontrollerer for uobservert seleksjon.  Vi vil måle effekten av deltakelse på ulike tiltak i forhold til ikke å delta på tiltak (heller enn å delta på et annet arbeidsmarkedstiltak). Dette prosjektet er det første i sitt slag som vil omfatte en så lang tidshorisont. I tillegg vil vi ta høyde for at ulike tiltak kan ha ulike effekter og vi undersøker effekten ikke bare på overgang til jobb men også på overgang til trygd og utdanning.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Publisert 9. okt. 2012 11:48