Avsluttet prosjekt

Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid vold

Prosjektperiode 2014 - 2015
Oppdragsgiver Husbanken
Prosjektnr. 10069

Boligsosialt arbeid er et sammensatt og komplisert område innenfor norsk sosialpolitikk. Det pågår et stadig arbeid for å utvikle bedre arbeidsmodeller, og ønsket om innovasjon i sektoren er betydelig.
Ønsket om innovasjon i boligsosialt arbeid er knyttet til det langt større spørsmålet om hvordan man kan tilrettelegge for innovasjon i offentlige tjenester generelt.
Hensikten med prosjektet er å utarbeide en oversikt over litteraturen om sosial innovasjon, med vekt på tjenesteinnovasjon i offentlig sektor, og knytte denne litteraturen til etablert kunnskap om prosesser i norsk boligsosialt arbeid.
Temaer som behandles særlig i litteraturgjennomgangen er organisering og styring, samspill mellom ulike aktører (kommunale, statlige, kommersielle, frivillige – og brukere), mulighetene for spredning av innovasjoner (diffusjon) og erfaringer med ulike finansieringsmodeller.
I tillegg redegjøres det kort for organiseringen av boligsosialt arbeid og eventuelle innovasjoner på dette området i Sverige og Danmark.
I prosjektet ligger en opsjon på et videre prosjekt i 2015, der oppdraget vil være å gjennomføre et feltarbeid som ser på kommunenes erfaringer med boligsosialt arbeid, og diskutere rommet for innovasjon.

Deltakere

Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forsker I 920 56 232 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Publisert 26. sep. 2014 11:08 - Sist endret 19. juni 2017 00:59