English version of this page
Pågående prosjekt

Inkludering av barn og unge i frivilligheten

Prosjektperiode 2020 - 2022
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10440 / NFR: 309850
Prosjektleder Daniel Arnesen
Unge som jobber frivillig. De ler og har henda opp i luften.

Foto: Colourbox

Prosjektbakgrunn – Frivillig deltakelse blant unge er viktig

Deltakelse i frivillighet og fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet og mestring for barn og unge. Aktiv deltakelse kan bidra til bedre oppvekstsvilkår, demokratilæring og å motvirke fattigdom, utenforskap og ensomhet. Forskning viser at personer som engasjerer seg i frivillighet som unge, engasjerer seg oftere som voksne. Derfor er det viktig å få kunnskap om ulikheter i barn og unges deltakelse.

I Fritidserklæringen har myndighetene og frivilligheten gått sammen om felles innsats for at barn og unge skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Dette er også sentralt i frivillighetspolitikken, hvor bred deltakelse framheves som et mål. Et av flere aktuelle tiltak for å fremme deltakelse er en fritidskortordning.

Prosjektformål – Hvordan inkluderes unge?

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvor godt ulike grupper av unge inkluderes i frivilligheten, og hvilke virkemidler organisasjoner og myndigheter bruker for å oppnå bedre inkludering. Prosjektet består av tre delprosjekter:

Delprosjekt 1: Ulikhet i deltakelse blant ulike grupper av unge (2020-2021)

Det første delprosjektet vil ved hjelp av eksisterende og nye spørreundersøkelser analysere endringer i deltakelse blant ulike grupper av unge. Vi spør: Hvordan utvikler ulikheter i deltakelse blant unge seg, og hvordan kan disse forklares? 

I dette delprosjektet vil vi undersøke hvorfor enkeltgrupper av unge deltar mindre og mer i frivillighet og fritidsaktiviteter enn andre. Vi vil særlig være interessert i forklaringer på ulikheter knyttet til sosioøkonomi, og til forskjeller mellom majoritetsunge og unge med innvandrerbakgrunn.

Tidligere studier har særlig konsentrert seg om unge i Oslo, vi sammenligner unge bosatt i ulike kommuner, for på den måten å få mer kunnskap om hvordan kjennetegn ved ulike kontekster (f.eks. by/land, kommunestørrelse) henger sammen med ulikhet i deltakelse.

Data: Analysene vil bygge på Ungdata-undersøkelsene (Ungdata.no), som siden 2010 er blitt gjennomført i mange kommuner blant barn og unge i alderen 13-19 år.

Delprosjekt 2: Frivillige organisasjoners arbeid for å inkludere barn og unge i frivilligheten (2020-2021)

Strukturelle faktorer hindrer rekruttering av svakt representerte grupper. For de unge kan det handle om barrierer knyttet til kostnader, mens det for organisasjonene kan handle om knappe ressurser og manglende mangfolds-kompetanse for å inkludere bredt. I dette delprosjektet spør vi: Hvordan jobber frivillige organisasjoner med inkludering av barn og unge?

Formålet med delprosjektet er både å identifisere ulike barrierer for deltakelse og hvordan dette varierer mellom organisasjonstyper og geografiske områder. I tillegg undersøke hvordan organisasjonene jobber med å redusere barrierer for deltakelse.

Data: Analysene vil bygge på kvalitative studier (intervju og observasjon) av utvalgte organisasjoner. Utvalget av organisasjoner vil ta hensyn til bredde i aktiviteter og geografiske områder med ulik befolkningssammensetning. 

Delprosjekt 3: Fritidsaktiviteter for alle barn og unge – fritid, kultur og idrett  (2020-2022)

Dette delprosjektet undersøker på hvilken måte statlig og kommunal frivillighets- og tilskuddspolitikk samarbeider med frivillige organisasjoner for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Spørsmålene som stilles er: Hvilke tiltak og økonomiske støtteordninger finnes på kommunalt nivå? Hvordan arbeider man i kommunal forvaltning for å legge til rette for inkludering av alle  barn og unge i frivillig aktivitet? Hva gjøres internt i kommunen,  og hvordan legger kommunen til rette for et samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører for å nå målet med Fritidserklæringen. Og hvilken rolle har lokale barne- og ungdomsråd og barn og unge i dette arbeidet?

Målet med fritidserklæringen er å få til et godt og langsiktig samarbeid om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. I samarbeid med kommuner har frivilligheten en sentral rolle for at målsettingen med Fritidserklæringen kan nås. 

Data: Analysene vil i all hovedsak bygge på kvalitative data samlet inn fra utvalgte kommuner. En sentral datakilde vil være policydokumenter, hvor vi kan undersøke i hvilken grad og hvordan dokumentene angir mål og tiltak for å styrke inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter og frivillighet. Videre vil det gjøres intervjuer med kommunalt ansatte i utvalgte kommuner for å belyse hvordan man arbeider på feltet, særlig med henblikk på samarbeid med og medvirkning fra lokale barne- og ungdomsråd.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Daniel Arnesen Forsker II Ph.d. 415 57 586 daniel.arnesen@samfunnsforskning.no
Ivar Eimhjellen Forsker II Ph.D. ivei@norceresearch.no
Audun Fladmoe Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no
Vibeke Wøien Hansen Forsker II Ph.d 920 27 149 v.w.hansen@samfunnsforskning.no
Åsta Dyrnes Nordø
Anders Bakken
Marlene Persson
Idunn Seland
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 15. juni 2020 12:29 - Sist endret 22. juni 2020 12:40