English version of this page
Avsluttet prosjekt

Idrettsrådet - organisasjon, roller og oppgaver

Prosjektperiode 2008 - 2008
Oppdragsgiver Kultur- og kirkedepartementet
Prosjektnr. 413.075

Hvordan det organiserte sivilsamfunnet spiller en rolle i det lokale demokratiet, er spørsmålet som danner utgangspunkt for dette prosjektet.

For idrettsfeltet betyr dette hvordan idrettslagene og idrettsrådene tar del i politikkutformingen i kommunene og hvordan disse aktørene er med å implementere kommunal idrettspolitikk. I tillegg har det betydning hvordan kommunene organiserer idrettsfeltet og hvordan kommunene fatter beslutninger på feltet.

Delproblemstillinger i prosjektet er:

  • På hvilken måte tar sivilsamfunnet (idretten) del i policynettverk?

  • Hvordan utformes kommunal politikk overfor sivilsamfunnet (idrettsfeltet)?

  • Hvordan benyttes sivilsamfunnet (idretten) som implementeringsledd for kommunal politikk?

Den empiriske undersøkelsen er en kvalitativ studie av idrettsfeltet i seks kommuner. De institusjonelle aktørene i hver kommune er: idrettsrådet, idrettslagene, den kommunale forvaltningen og det kommunale politiske miljø. Intervjuobjekter er i første rekke leder for idrettsrådet, kommunalt ansatte med ansvar for idrett og leder for politisk utvalg som har ansvar for idrettssaker. I tillegg vil det gjennomføres fokusgruppeintervjuer med et utvalg idrettslagsledere i kommunen. Ut over dette vil det bli gjort et hensiktsmessig utvalg av personer, også fra eventuelt andre institusjonelle aktører.Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 21. juni 2017 13:02